Neurologia Praktyczna, 6/2010

 • Terapia poznawczo -behawioralna i leki promujące sen w leczeniu bezsenności
 • Choroby naczyniowe mózgu: Obrazowanie tętnic szyjnych w diagnostyce i terapii pacjentów zagrożonych udarem mózgu
 • Obustronna niedrożność tętnic szyjnych z przemijającymi lub umiarkowanie upośledzającymi objawami udaru niedokrwiennego: charakterystyka kliniczna i długoterminowy efekt końcowy
 • Padaczka: Narzędzie pomagające w podjęciu właściwej decyzji o skierowaniu pacjenta na leczenie operacyjne metodą głębokiej stymulacji mózgu w chorobie Parkinsona 
 • Inne problemy kliniczne: Postać neurologiczna choroby Behçeta: epidemiologia, charakterystyka kliniczna i postępowanie 

Cena: 16.80 PLN

Neurologia Praktyczna, 5/2010

 • Migrena przedsionkowa (ang. vestibular migraine): nowe wyzwanie w otoneurologii
 • Choroby naczyniowe mózgu Naczyniowe zespoły zaburzeń funkcji poznawczych: związek z etiologią i topografią udaru
 • Predyktory postępu zaburzeń poznawczych w chorobie Alzheimera: rola czynników naczyniowych i socjodemograficznych
 • Padaczka: Neurologiczne choroby współistniejące i padaczka: implikacje dla leczenia
 • Inne problemy kliniczne: Postępujące porażenie nadjądrowe - koncepcje kliniczno-patologiczne oraz trudności diagnostyczne  

Cena: 16.80 PLN

Neurologia Praktyczna, 4/2010

 • Postępy neurologii praktycznej Postępy w zakresie diagnostyki i terapii zespołu niespokojnych nóg
 • Choroby układu pozapiramidowego: Pozaruchowe objawy choroby Parkinsona: patofizjologia i leczenie dopaminergiczne
 • Choroby demielinzacyjne: Aktualne metody rozpoznawania i zwalczania procesu chorobowego utrzymującego się pomimo leczenia u chorych na stwardnienie rozsiane
 • Choroby naczyniowe mózgu: Biomarkery zespołu Guillaina -Barrégo w płynie mózgowo -rdzeniowym – stan aktualnej wiedzy
 • Pregabalina w neuralgii popółpaścowej: badanie z kontrolą placebo stałej i elastycznie dobieranej dawki w allodynii oraz czas do początku złagodzenia bólu

Neurologia Praktyczna, 3/2010

 • Neuroborelioza – postępowanie w świetle aktualnego stanu wiedzy
 • Artykuł komentowane: Rozpoznanie i wstępne postępowanie w zawale móżdżku
 • Wysoka częstość występowania niezdiagnozowanych zawałów mózgu u pacjentów po przebytym pierwszym epizodzie udaru mózgu, którego źródłem był zator sercowopochodny
 • Rozpowszechnienie i definicja ślinienia w chorobie Parkinsona: przegląd systematyczny
 • Kliniczne czynniki prognostyczne wczesnego wystąpienia drugiego epizodu zaburzeń neurologicznych u pacjentów z zespołem klinicznie izolowanym
 • Ocena skuteczności amitryptyliny i pregabaliny w bolesnej neuropatii cukrzycowej: randomizowane badanie kliniczne z podwójnie ślepą próbą
 • Omówienie interesujących doniesień kazuistycznych i klinicznych

 

Neurologia Praktyczna, 2/2010

 • Ból neurogenny w praktyce lekarskiej
 • CHOROBY NACZYNIOWE OUN: Porównanie cech klinicznych wewnątrzszpitalnego i pozaszpitalnego udaru niedokrwiennego 
 • Udar mózgu a proces nowotworowy: przegląd
 • PADACZKA: Na pograniczu padaczki: kliniczna i molekularna charakterystyka zjawisk imitujących napady padaczkowe 
 • CHOROBY OBWODOWEGO UKŁADU NERWOWEGO: Charakterystyka kliniczna, patogeneza i leczenie zespołu Guillaina‑Barrego
 • DYSKUSYJNE PROBLEMY PRAKTYKI NEUROLOGICZNEJ: Problemy terapeutyczne w drżeniu samoistnym
 • Omówienie interesujących doniesień kazuistycznych i klinicznych

 

Neurologia Praktyczna, 1/2010

 • Stymulacja nerwu błędnego w leczeniu padaczki-korzyści i ograniczenia 
 • Leczenie młodzieńczej padaczki mioklonicznej
 • PADACZKA: Ostre objawowe napady padaczkowe w zakażeniach OUN
 • INNE PROBLEMY KLINICZNE: DYSKUSYJNE PROBLEMY PRAKTYKI NEUROLOGICZNEJ- Opieka skoncentrowana na osobie w przypadkach ciężkiej choroby Alzheimera: stan obecny i kierunki na przyszłość
 • Ucisk rdzenia kręgowego przez nadtwardówkowe przerzuty nowotworowe
 • Diagnostyka różnicowa choroby drobnych i dużych naczyń w ostrej fazie udaru niedokrwiennego

 

Neurologia Praktyczna, 6/2009

 • Ostry udar niedokrwienny i zakażenie: najnowsze i wyłaniające się koncepcje
 • Nagły niespodziewany zgon u chorych na padaczkę: obecny stan wiedzy i dalsze perspektywy
 • Narkolepsja – cechy kliniczne, rozpoznanie i leczenie