Formularz recenzji

FORMULARZ RECENZJI

Wskazówki dla recenzenta


Prosimy o odpowiedź na poniższe pytania:

  1. Czy treść monografii odpowiada tematowi określonemu w jej tytule?
  2. Czy monografia stanowi (oraz w jakim stopniu) nowatorskie ujęcie tematu lub czy przyczynia się (oraz w jakim stopniu) do rozwoju nauki w danej dziedzinie?
  3. Ocena merytoryczna publikacji. Prosimy o uzasadnienie swojej opinii.
  4. Ocena formalnej strony publikacji. Prosimy o ocenę poprawności używanej terminologii, opracowania przypisów i bibliografii, przygotowania materiału graficznego (prosimy wskazać błędy do poprawienia).
  5. Prosimy o jednoznaczną odpowiedź:
  • czy monografia powinna zostać przyjęta bez zastrzeżeń,
  • czy monografia powinna zostać przyjęta po korektach,
  • czy monografia powinna zostać odrzucona.


Dane recenzenta

Imię i nazwisko: ………………………………………….
Stopień naukowy, afiliacja: …………….………………....
Specjalizacja, dziedzina naukowa: ……………………......
Adres kontaktowy: ………………………………….........
Adres e-mail: ………………………………………….......


Deklaracja o braku konfliktu interesów

Oświadczam, że między mną a autorem recenzowanej przeze mnie pracy nie zachodzą:
  • bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo, konflikty, rywalizacja zawodowa itp.),
  • relacje podległości zawodowej.
 

......................................................
miejscowość i data                                                                            ......................................................
czytelny podpis recenzenta
poprzedni artykuł