Regulamin uczestnictwa w programie edukacyjnym – quizie

  • Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 11 sierpnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów za 1 godz. programu edukacyjnego można uzyskać 1 pkt.

  • Redakcja „Neurologii Praktycznej” przyjęła, że czas potrzebny na odpowiedź na jedno pytanie to 12 minut (odszukanie artykułu, zapoznanie się z nim, odpowiedź).

  • Na każde pytanie jest tylko jedna prawidłowa odpowiedź.

  • 70% prawidłowych odpowiedzi to zaliczony quiz.Dane uczestników będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) i innymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa, które znajdą zastosowanie, w szczególności Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. 2018 r. poz. 1000).

Przetwarzaniem objęto następujące rodzaje danych osobowych uczestników:

  • imię i nazwisko,
  • adres korespondencyjny,
  • nr tel. oraz adres e-mail,
  • specjalizacja,
  • nr wykonywania zawodu.
Przetwarzanie danych osobowych uczestników następuje wyłącznie w celu prawidłowej realizacji programu edukacyjnego.
Dane uczestników będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji programu edukacyjnego.

Uczestnikom przysługuje prawo do: żądania dostępu do swoich danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Wszelkie pytania dotyczące danych osobowych uczestnik może przesyłać na następujący adres e-mail: info@czelej.com.pl