Neurologia Praktyczna, 1/2017

Postępy neurologii praktycznej 

 • Źródła informacji dotyczące możliwości terapeutycznych w zaawansowanym stadium stwardnienia bocznego zanikowego dostępne dla pacjentów w Polsce

Artykuły tłumaczone

 • Wczesne pogorszenie stanu neurologicznego u pacjentów w ostrej fazie udaru niedokrwiennego
 • Dwie dekady podawania podskórnie iniekcji octanu glatirameru: obecna rola leczenia w dawce standardowej oraz w nowej wysokiej dawce octanu glatirameru podawanej z niższą częstotliwością w rzutowo-remisyjnej postaci stwardnienia rozsianego
 • Choroba Charcota-Marie-Tootha (CMT): perspektywa historyczna i ewolucja
Wywiad
 • Leczenie wczesnej rzutowo-remisyjnej postaci stwardnienia rozsianego. Rozmowa z prof. Ralfem Goldem

Omówienia

 • Omówienie interesujących doniesień kazuistycznych i klinicznych

Ogólne problemy praktyki lekarskiej

 • Zgoda na wykonanie świadczenia zdrowotnego. Rodzaje zgody, ich zakres i zastosowanie 

Cena: 22.00 PLN

Neurologia Praktyczna, 6/2016

Postępy neurologii praktycznej

 • Rasagilina w leczeniu choroby Parkinsona

Artykuły tłumaczone

 • Systematyczny przegląd dotyczący utraty stanu niezależności w funkcjonowaniu w chorobie Parkinsona
 • Przegląd neurosarkoidozy: najnowsze postępy
 • Ciągłe, długotrwałe leczenie immunomodulacyjne postaci rzutowej stwardnienia rozsianego: wyniki analizy z 15-letniego, prospektywnego otwartego badania w USA nad octanem glatirameru
 • Czynniki prognostyczne przebiegu stanu funkcjonalnego pacjentów chorych na stwardnienie zanikowe boczne: przegląd systematyczny

Wywiad

 • Optymalizacja terapii w stwardnieniu rozsianym

Omówienia

 • Omówienie interesujących doniesień kazuistycznych i klinicznych

Ogólne problemy praktyki lekarskiej

 • Recepta w praktyce

 

Cena: 22.00 PLN

Neurologia Praktyczna, 5/2016

Postępy neurologii praktycznej

 • Zagęszczanie płynów zwiększa bezpieczeństwo połykania u chorych z dysfagią we wczesnym okresie po udarze mózgu 

Artykuły tłumaczone

 • Przegląd wiedzy dotyczącej majaczenia u pacjentów z chorobą Parkinsona 
 • Migrena przedsionkowa – najczęstsza przyczyna napadowych zawrotów głowy
 • Zmiana terapii modyfikującej przebieg choroby na leczenie octanem glatirameru u chorych z rzutowo-remisyjną postacią stwardnienia rozsianego – 2-letnie badanie obserwacyjne COPTIMIZE

Omówienia

 • Omówienie interesujących doniesień kazuistycznych i klinicznych
 • Postępowanie z pacjentem zakaźnym w świetle prawa medycznego

 

Cena: 22.00 PLN

Neurologia Praktyczna, 4/2016

Postępy neurologii praktycznej

 • Bóle krzyża – problem neurologiczno-ortopedyczny. Objawy, przyczyny, leczenie i profilaktyka

 Artykuły tłumaczone

 • Rozpoznawanie i diagnostyka różnicowa zaniku wieloukładowego – kwestie sporne
 • Związek między zmianami w obrazowaniu mózgu, wczesnym i późnym stanem odległym oraz reakcją na dożylne podanie alteplazy po ostrym udarze niedokrwiennym mózgu w trzecim Międzynarodowym Badaniu Udarowym (International Stroke Trial – IST-3): analiza drugorzędowa randomizowanego badania klinicznego z grupą placebo
 • Octan glatirameru i jego zastosowanie w stwardnieniu rozsianym

Omówienia

 • Omówienie interesujących doniesień kazuistycznych i klinicznych
 • Wpływ ocen technologii medycznych na wydawane decyzje administracyjne o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych

 

 

Cena: 22.00 PLN

Neurologia Praktyczna, 3/2016

Postępy neurologii praktycznej

 • Kwalifikacja do leczenia operacyjnego padaczki lekoopornej u osób dorosłych

Artykuły tłumaczone

 • Prediagnostyczne manifestacje choroby Parkinsona w warunkach podstawowej opieki zdrowotnej: badanie kliniczno-kontrolne
 • Indeks przeciwciał anty-JCV a ryzyko postępującej leukoencefalopatii wieloogniskowej u pacjentów leczonych natalizumabem
 • Częstość występowania, efekt końcowy, czynniki ryzyka oraz długoterminowe rokowanie w kryptogennym przemijającym niedokrwieniu mózgu i udarze niedokrwiennym: badanie populacyjne
Omówienie interesujących doniesień kazuistycznych i klinicznych

Ogólne problemy praktyki lekarskiej

 • Reklama w gabinecie lekarskim

Cena: 22.00 PLN

Neurologia Praktyczna, 2/2016

Postępy neurologii praktycznej

 • Przeżycie chorych na stwardnienie rozsiane: analiza czynników ryzyka

Artykuły tłumaczone

 • Ostre rozsiane zapalenie mózgu i rdzenia: współczesne kontrowersje dotyczące rozpoznania i stanu zejściowego
 • Polineuropatia czaszkowa: podtyp oczno-gardłowy zespołu Guillaina-Barrégo
 • Charakterystyka profilów bezwzględnej liczby limfocytów u pacjentów ze stwardnieniem rozsianym leczonych fumaranem dimetylu o opóźnionym uwalnianiu: uwagi dotyczące postępowania klinicznego
 • Omówienie interesujących doniesień kazuistycznych i klinicznych

Ogólne problemy praktyki lekarskiej

 • Prawno-etyczne uwarunkowania roli i powinności lekarza podczas prowadzenia badań naukowych

Cena: 22.00 PLN

Neurologia Praktyczna, 1/2016

 • Deformacje neuromięśniowe stóp, kolan, bioder, miednicy u dzieci. Wtórne zespoły bólowe u dorosłych. Przyczyny, zapobieganie i leczenie
 • Metody leczenia celowanego w przerzutach do mózgu
 • Przebieg kliniczny nieleczonych naczyniaków jamistych mózgu: metaanaliza oparta na indywidualnych danych pacjentów
 • Zaburzenia czynnościowe w neurologii: nowe kierunki w etiologii, rokowaniu i leczeniu
 • Zastosowanie natalizumabu u pacjentów ze stwardnieniem rozsianym: nowelizacja 2015
 • Omówienie interesujących doniesień kazuistycznych i klinicznych
 • E-zwolnienia lekarskie

 

Cena: 22.00 PLN

Neurologia Praktyczna, 6/2015

 • Zajęcie układu nerwowego w zespole Sjögrena
 • Współczesna symptomatologia stwardnienia rozsianego oraz zapalenia rdzenia i nerwów wzrokowych
 • Postępowanie z pacjentami w ostrym okresie udaru mózgu oparte na obrazowaniu: współczesne perspektywy neuroradiologiczne
 • Omówienie interesujących doniesień kazuistycznych i klinicznych
 • Komunikacja lekarza neurologa z pacjentem: strach, lęk i tzw. selektywna stronniczość uwagi
 • Powinności etyczne i obowiązki prawne wykonywania zawodu lekarza. Postępowanie z pacjentem – część II
 • Co warto przeczytać, co warto mieć w bibliotece
 
 

Cena: 16.80 PLN

Neurologia Praktyczna, 5/2015

 • Zastosowanie traktografii rezonansu magnetycznego w diagnostyce neurologicznej
 • Niedrgawkowy stan padaczkowy po udarze niedokrwiennym mózgu: badanie kohortowe oparte na szpitalnej populacji pacjentów z udarem mózgu
 • Postępy w diagnostyce genetycznej schorzeń neurologicznych
 • Dystonie zadaniowe: przegląd historyczny – nowe spojrzenie na klasykę
 • Omówienie interesujących doniesień kazuistycznych i klinicznych
 • Komunikacja lekarza neurologa z pacjentem: empatia, odzwierciedlanie uczuć a stabilizacja relacji
 • Powinności etyczne i obowiązki prawne wykonywania zawodu lekarza. Postępowanie z pacjentem – część I
 • Kalendarium konferencji naukowych

Cena: 16.80 PLN

Neurologia Praktyczna, 4/2015

 • Postępy w leczeniu stwardnienia rozsianego – 2015. Przegląd wybranych terapii pacjentów ze stwardnieniem rozsianym
 • Odstawienie leków przeciwpadaczkowych u pacjentów bez napadów
 • Ocena i postępowanie z pacjentem z podejrzeniem zakrzepicy żylnej mózgu
 • Omówienie interesujących doniesień kazuistycznych i klinicznych
 • Komunikacja lekarza neurologa z pacjentem: kontakt wzrokowy, klaryfikacja i tzw. potencjał relacyjny komunikatów
 • Zgoda pacjenta na udzielenie świadczenia zdrowotnego. Prezentacja teorii i orzecznictwa

Cena: 16.80 PLN