Neurologia Praktyczna, 5/2017

Wspomnienie o prof. Antonim Prusińskim

Postępy neurologii praktycznej

  • Leki dla pacjentów powyżej 65. roku życia 

Artykuły tłumaczone

  • Aktualne postępy w padaczce
  • Prowadzenie samochodu w chorobie neurozwyrodnieniowej: przegląd współczesnego piśmiennictwa 
  • Rola PET TSPO w ocenie stanu zapalnego w układzie nerwowym

Omówienia

  • Omówienie interesujących doniesień kazuistycznych i klinicznych

Ogólne problemy praktyki lekarskiej

  • Przekroczenie zakresu udzielonej przez pacjenta zgody na zabieg
Co warto przeczytać, co warto mieć w bibliotece
Kalendarium konferencji naukowych
Quiz
 

Wersja drukowana:

Cena: 22.00 PLN

Wersja eBook:

Cena: 22.00 PLN

Wspomnienie o prof. Antonim Prusińskim

Postępy neurologii praktycznej

Leki dla pacjentów powyżej 65. roku życia
Drugs for patients over 65 years of age
Monika Białecka

Artykuły tłumaczone

Aktualne postępy w padaczce
Recent advances in epilepsy
Journal of Neurology 2017; 264: 1811-1824
Komentarz: dr hab. n. med. Rafał Rola, prof. WIML

Prowadzenie samochodu w chorobie neurozwyrodnieniowej: przegląd współczesnego piśmiennictwa
Driving with a neurodegenerative disorder: an overview of the current literaturę
Journal of Neurology 2017; 264: 1678-1696

Rola PET TSPO w ocenie stanu zapalnego w układzie nerwowym
The role of TSPO PET in assessing neuroinflammation
Journal of Neurology 2017; 264: 1825-1827

Omówienia
Omówienie interesujących doniesień kazuistycznych i klinicznych
Anna Cisowska-Maciejewska

Ogólne problemy praktyki lekarskiej
Przekroczenie zakresu udzielonej przez pacjenta zgody na zabieg
Rafał Patryn, Andrzej Atras

Co warto przeczytać, co warto mieć w bibliotece
Kalendarium konferencji naukowych
Quiz

Wspomnienie o prof. Antonim Prusińskim
Prof. dr hab. n. med. Teofan Maria Domżał
Osiągnięcia badawcze Profesora i jego wkład w postęp naukowy wymagają oddzielnej monografii i nie wystarczą tu suche liczby. Kilkaset prac naukowych, kilkadziesiąt książek, monografie i podręczniki dla studentów, wykłady na zjazdach itp. […] Był człowiekiem wielkiego serca, uczciwym, pogodnym, a zarazem znakomitym lekarzem praktykiem, uwielbianym przez przyjaciół i pacjentów.
 
Leki dla pacjentów powyżej 65. roku życia
Drugs for patients over 65 years of age
Monika Białecka
Streszczenie
W artykule przedstawiono zalecenia sformułowane przez Amerykańskie Towarzystwo Geriatryczne i znowelizowane w 2015 roku. Kryteria Beersa zawierają informacje na temat leków, których stosowanie u osób starszych powyżej 65. roku życia może być przyczyną wystąpienia działań niepożądanych. Z uwagi na profi l czasopisma zajęto się głównie lekami stosowanymi w neurologii i psychiatrii. Leki podzielono na grupy, tj. grupę I – leki niepolecane po 65. roku życia (unikamy ich stosowania), grupę II – leki, które nie powinny być stosowane u pacjentów po 65. roku życia w przypadku współistnienia niektórych schorzeń, oraz grupę III – leki, których użycie powinno być ograniczone po 65. roku życia (stosujemy ostrożnie). Nowe kryteria Beersa wskazują na zasadność indywidualizacji leczenia z uwzględnieniem konieczności modyfi kacji dawek leków ze względu na wydolność nerek, zwrócono również uwagę na znaczenie interakcji lekowych. Kryteria Beersa należy traktować jako wytyczne bezpiecznego leczenia w grupie starszych pacjentów, z wyjątkiem osób pod opieką paliatywną oraz pacjentów hospitalizowanych.
Słowa kluczowe: kryteria Beersa, leki, osoby starsze, politerapia, neurologia
Abstract
The article presents the guidelines developed by the American Geriatric Society and revised in 2015. The Beers Criteria include a list of medications that should be avoided in older adults, over 65 years of age, due to their potential adverse effects. Due to the profile of the magazine, the list mainly includes drugs used in neurology and psychiatry. The medications were grouped into three different categories. The first one includes drugs considered inappropriate for older patients (>65 y.a.). The second category lists medications that should not be used in patients over 65 years of age, especially in case of coexisting diseases. Whilst, the third category are medications whose use should be limited over age 65 or used with caution. The new Beers Criteria indicate the appropriateness of individualized treatment, including the need for dosemodifi cations based on renal function, as well as the importance of drug interactions. The Beers Criteria should be considered a guideline for safe treatment in older patients, excluding palliative and hospitalized patients.
Key words: Beers Criteria, drugs, older adults, polypharmacy, neurology
 
Aktualne postępy w padaczce
Tłumaczenie artykułu:
Recent advances in epilepsy
Streszczenie
Ten artykuł stanowi przegląd postępów, które dokonały się w temacie padaczki w ostatnich latach, z naciskiem na leczenie i mechanizmy leżące u podłoża choroby, włączając w to stan padaczkowy, leczenie farmakologiczne i chirurgiczne. Przedstawiono przypadki rzadkich padaczek, biorąc pod uwagę związek pomiędzy typem padaczki, jej mechanizmami i wyborem leku przeciwpadaczkowego (AED), dokonano ponadto przeglądu danych dotyczących zastosowania AED w ciąży. Zostały omówione pojęcia ewoluujące ze zmiany leczenia napadów na leczenie padaczki, w obydwu przypadkach omówiono mechanizmy epileptogenezy, a w odniesieniu do padaczki omówiono szerzej choroby współistniejące, szczególnie depresję.
Słowa kluczowe: padaczka, klasyfikacja, stan padaczkowy, leczenie, ciąża, epileptogeneza
 
Prowadzenie samochodu w chorobie neurozwyrodnieniowej: przegląd współczesnego piśmiennictwa
Tłumaczenie artykułu:
Driving with a neurodegenerative disorder: an overview of the current literature
Streszczenie
Prowadzenie samochodu ma duże znaczenie dla pracy zawodowej, aktywności społecznych i poczucia niezależności. Decyzja o zaprzestaniu prowadzenia samochodu wpływa na jakość życia i wiąże się z obniżeniem mobilności, izolacją społeczną i odczuwaniem smutku. Pacjenci z chorobami neurozwyrodnieniowymi mogą mieć trudności z prowadzeniem samochodu ze względu na upośledzenie funkcji poznawczych, ograniczenia ruchowe i zaburzenia w sferze zachowania. Celem tego przeglądu jest podsumowanie dostępnego piśmiennictwa dotyczącego zmian w zdolności do prowadzenia samochodu i zachowania u pacjentów z chorobami neurozwyrodnieniowymi, ze szczególnym ukierunkowaniem na chorobę Huntingtona (Huntington’s disease – HD), chorobę Parkinsona (Parkinson’s disease – PD) oraz chorobę Alzheimera (Alzheimer’s disease – AD). Systematyczny przegląd piśmiennictwa przeprowadzono w bazie danych PubMed/Medline. W przeglądzie tym poddano ocenie badania z zastosowaniem ocen prowadzenia samochodu w warunkach drogowych lub symulacji kierowania samochodem. Ponadto włączono badania związku między funkcjonowaniem poznawczym a prowadzeniem samochodu. W przeglądzie tym zidentyfi kowano 70 badań. Jedynie kilka z nich dotyczyło HD (n=7) w porównaniu z PD (n=32) oraz AD (n=31). W przeglądzie tym wykazano, że kierowanie samochodem jest upośledzone u pacjentów ze schorzeniami neurozwyrodnieniowymi na wszystkich poziomach zdolności do prowadzenia samochodu. Najczęściej popełniane błędy dotyczyły poziomu taktycznego obejmującego trzymanie się pasa jezdni i zmiany pasa ruchu. Na podstawie stwierdzenia defi cytów funkcjonowania wykonawczego, koncentracji uwagi oraz zdolności wzrokowo-przestrzennych można częściowo przewidzieć zdolność do prowadzenia samochodu, a wyniki testów neuropsychologicznych mogą przydać się wówczas, gdy omawia się możliwość zaprzestania kierowania samochodem. Obecnie nie ma złotego standardu oceny zdolności do prowadzenia samochodu z zastosowaniem klinicznych pomiarów, takich jak oceny neuropsychologiczne, dlatego trzeba wykonać więcej badań celem wypracowania wiarygodnych narzędzi przesiewowych oraz opracowania przydatnych i godnych zaufania wytycznych opartych na dowodach.
Słowa kluczowe: prowadzenie samochodu, choroby neurozwyrodnieniowe, zaburzenia ruchowe, ocena funkcji poznawczych, przegląd
 
Rola PET TSPO w ocenie stanu zapalnego w układzie nerwowym
Tłumaczenie artykułu:
The role of TSPO PET in assessing neuroinflammation
  • Stan zapalny w układzie nerwowym u osób HIV-pozytywnych poddanych leczeniu: badania TSPO PET.
  • Obrazowanie aktywacji komórek glejowych i integralności istoty białej w mózgach aktywnych i niedawno emerytowanych graczy Narodowej Ligi Futbolowej.
  • Ocena wpływu leczenia fingolimodem na aktywację mikrogleju przy użyciu seryjnych obrazów PET w stwardnieniu rozsianym.
  • Dowody na zapalenie mózgu u pacjentów z mielopatią wywołaną typem 1 ludzkiego wirusa T-limfotropowego (HAM): multimodalne badanie obrazowe przy użyciu PET 11C-PBR28, obrazowania metodą MRI w obrazach T1-zależnych i obrazowaniu dyfuzyjnym.