Neurologia Praktyczna, 3/2014

 • Zaburzenia połykania w stwardnieniu bocznym zanikowym: patogeneza, diagnostyka i leczenie,
 • Mnogie zawały mózgu u młodych osób dorosłych: wskazówki dotyczące rozpoznania przyczynowego i wpływ na rokowanie,
 • Prognozowanie ryzyka bardzo wczesnego nawrotu, zgonu i progresji udaru po ostrym udarze niedokrwiennym mózgu,
 • Analizy podgrup i czułości pierwszorzędowego punku końcowego badania klinicznego ADVANCE z peginterferonem beta-1a: główne badanie 3. fazy u pacjentów z nawracająco-zwalniającą postacią stwardnienia rozsianego,
 • Omówienie interesujących doniesień kazuistycznych i klinicznych,
 • Postępowanie w wybranych chorobach układu nerwowego,
 • Lekarz neurolog w relacjach z pacjentem depresyjnym,
 • W jakiej formie najlepiej prowadzić działalność leczniczą

 

Cena: 16.80 PLN

Neurologia Praktyczna, 2/2014

 • Postępowanie u chorych z zaburzeniami połykania występującymi w przebiegu stwardnienia bocznego zanikowego,
 • Algorytm wstępnego postępowania w łagodnych urazach głowy z wykorzystaniem przenośnego spektroskopu bliskiej podczerwieni,
 • Artykuły komentowane: Europejskie wytyczne dotyczące postępowania w przypadku zespołu niespokojnych nóg: raport połączonych grup roboczych,
 • Kliniczne spektrum obejmujące krwiaka śródmózgowego, ukrwotoczniony zawał mózgu, nieukrwotoczniony zawał mózgu oraz żylny udar mózgu bez zmian w obrazowaniu u pacjentów z zakrzepicą zatokowo-żylną mózgu,
 • Trudne rozmowy w chorobie Alzheimera.

Cena: 16.80 PLN

Neurologia Praktyczna, 1/2014

 • Postępy neurologii praktycznej "Nieme zawały ośrodkowego układu nerwowego" i ich możliwe implikacje kliniczne
 • Artykuły komentowane: Aktualne metody rozpoznawania i leczenia objawowego miażdżycy tętnic wewnątrzczaszkowych
 • Rozpoznawanie i leczenie apraksji kończyny górnej
 • Ocena leczenia preparatem Avonex chorych na stwardnienie rozsiane w badaniu obserwacyjnym 1343 pacjentów(badanie ASSET)

Cena: 16.80 PLN

Neurologia Praktyczna, 6/2013

 • Postępy neurologii praktycznej: Zespół „klątwy Ondyny” u pacjenta z krwawieniem z malformacji tętniczożylnej. Opis przypadku
 • Artykułu komentowane: Obraz płynu mózgowo-rdzeniowego dorosłych pacjentów z ostrą neuroboreliozą
 • Neuropatia cukrzycowa
 • Pourazowy ból głowy
 • Omówienie interesujących doniesień kazuistycznych i klinicznych  
 • Trudne rozmowy: Dziecko w rodzinie ze stwardnieniem rozsianym
 • Spółka partnerska jako forma wykonywania wolnego zawodu lekarza – część III
 • Co warto przeczytać, co warto mieć w bibliotece
 • Kalendarium konferencji naukowych
   

Neurologia Praktyczna, 5/2013

 • Rekomendacje postępowania w zawrotach głowy w praktyce ambulatoryjnej
 • Badania obrazowe u młodych dorosłych z krwotokiem śródmózgowym
 • Miażdżyca tętnicy szyjnej a terapia interwencyjna
 • Leczenie chirurgiczne przerzutów do mózgu
 • Farmakologiczne leczenie dystrofii mięśniowych
 • Omówienie interesujących doniesień kazuistycznych i klinicznych
 • Między lekarzem neurologiem a pacjentem i jego rodziną – psychologiczny aspekt wzajemnych relacji
 • Spółka partnerska jako forma wykonywania wolnego zawodu lekarza – część II

Neurologia Praktyczna, 4/2013

 • Diagnozowanie i metody leczenia płynotoku pourazowego
 • Zalecenia EFNS -ENS dotyczące rozpoznania i postępowania w schorzeniach z towarzyszącym otępieniem
 • Choroba Huntingtona
 • Skórne objawy niepożądane związane z leczeniem modyfikującym przebieg choroby w stwardnieniu rozsianym: przegląd piśmiennictwa
 • Postępowanie z tradycyjnymi czynnikami ryzyka udaru mózgu: niekończące się wyzwanie dla zachowań prozdrowotnych obejmujących dietę i aktywność fizyczną
 • Omówienie interesujących doniesień kazuistycznych i klinicznych
 • Stwardnienie rozsiane – rozmowy najtrudniejsze. Interwencja kryzysowa
 • Spółka partnerska jako forma wykonywania wolnego zawodu lekarza – część I
 

Neurologia Praktyczna, 3/2013

 • Kwalifikacja do leczenia operacyjnego padaczki lekoopornej u osób dorosłych
 • Diagnostyka różnicowa demielinizacji ośrodkowego układu nerwowego: poza granicami stwardnienia rozsianego
 • Natalizumab może zmniejszać częstość występowania zmian poznawczych i zaników tkanki mózgowej w rzutowo-remisyjnej postaci stwardnienia rozsianego: pilotażowe badanie prospektywne bez randomizacji
 • Nowości w dystonii
 • Omówienie interesujących doniesień kazuistycznych i klinicznych
 • Stwardnienie rozsiane – potrzeby chorych i ich bliskich

Cena: 16.80 PLN

Neurologia Praktyczna, 2/2013

 • Zaburzenia nastroju w stwardnieniu rozsianym
 • Lakozamid w terapii padaczki w świetle dostępnych badań i doświadczeń własnych
 • Neuropatia i paraproteiny: przegląd złożonej zależności
 • Neurologia zdrowienia: rozważania na temat nowej anatomii i fizjologii uszkodzonego układu nerwowego
 • Natalizumab w leczeniu stwardnienia rozsianego
 • Omówienie interesujących doniesień kazuistycznych i klinicznych
 • Komunikacja lekarza neurologa z pacjentem 
 
 

Cena: 16.80 PLN

Neurologia Praktyczna, 1/2013

 • Wieloogniskowa neuropatia ruchowa
 • Badanie PET w śpiączce i w stanie wegetatywnym
 • Nagły niespodziewany zgon w padaczce: mechanizmy, częstość występowania oraz zapobieganie
 • Omówienie interesujących doniesień kazuistycznych i klinicznych 
 • Komunikacja z pacjentem ze stwardnieniem rozsianym 
 • Odpowiedzialność niezależna od winy 

Cena: 16.80 PLN

Neurologia Praktyczna, 6/2012

 • Neurologiczne i laryngologiczne przyczyny zawrotów głowy 
 • Klasterowy ból głowy: zaniedbywany problem w codziennej praktyce. Nowe dane i poglądy 
 • Sporadyczna angiopatia amyloidowa naczyń mózgowych – obraz kliniczny oraz współczesne możliwości diagnostyki i leczenia 
 • Omówienie interesujących doniesień kazuistycznych i klinicznych  
 • Kaprysy natury, czyli o zespole sawanta 
 • Komunikacja zawodowa z pacjentem z rozpoznaną chorobą nowotworową 
 • Jak założyć własną praktykę lekarską?
 • Co warto przeczytać, co warto mieć w bibliotece? 
 • Kalendarium konferencji naukowych 

Cena: 16.80 PLN