Neurologia Praktyczna, 3/2021

Artykuły tłumaczone

 • Choroby ze spektrum zapalenia nerwów wzrokowych i rdzenia: innowacje w terapii i złożony proces decyzyjny
 • Piąty nerw czaszkowy w bólach głowy
 • Ponapadowa psychoza w padaczce: badanie kliniczno-genetyczne
 • Leczenie pacjentów z zaburzeniami nerwowo-mięśniowymi w czasie pandemii SARS-CoV-2
 • Zaostrzenie objawów neurologicznych i ciężkość przebiegu choroby COVID-19 u pacjentów z wcześniej występującymi zaburzeniami neurologicznymi i COVID-19: przegląd systematyczny
Omówienia
 • Omówienie interesujących doniesień kazuistycznych i klinicznych
 
Ogólne problemy praktyki lekarskiej
 • Dostęp do dokumentacji medycznej pacjenta
 
Co warto przeczytać, co warto mieć w bibliotece
Kalendarium konferencji naukowych
Program edukacyjny – Neurologia Praktyczna

Cena: 27.00 PLN

Neurologia Praktyczna, 2/2021

Postępy neurologii praktycznej

 • Fremanezumab w prewencji migreny – co wiemy z badania
Artykuły tłumaczone
 • Powikłania neurologiczne i naczyniowe pierwotnych oraz wtórnych guzów mózgu: wytyczne eano-esmo dla praktyki klinicznej dotyczące profilaktyki, diagnostyki, leczenia i obserwacji
 • Lęk wysokości i wzrokowa nietolerancja wysokości: postępy w zakresie epidemiologii i poznania mechanizmów
 • Odstawić czy kontynuować? Leczenie modyfikujące przebieg choroby po pierwszym epizodzie klinicznym stwardnienia rozsianego
 • Neurologia i szczepienia: rozważania w kontekście COVID-19/SARS-CoV-2
 • Wpływ natalizumabu na jakość życia w rzeczywistej kohorcie pacjentów ze stwardnieniem rozsianym: wyniki MS PATHS
Omówienia
 • Omówienie interesujących doniesień kazuistycznych i klinicznych

Ogólne problemy praktyki lekarskiej
 • Pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie – rola lekarza

Co warto przeczytać, co warto mieć w bibliotece
Kalendarium konferencji naukowych
Program edukacyjny – Neurologia Praktyczna

Cena: 27.00 PLN

Neurologia Praktyczna, 1/2021

Postępy neurologii praktycznej

 • Diagnostyka i nadzór epidemiologiczny kleszczowego zapalenia mózgu w praktyce klinicznej – wyniki badania jakościowego
Artykuły tłumaczone
 • Zaburzenia chodu i postawy w parkinsonizmie: podejście kliniczne
 • Rozpoznawanie upośledzenia funkcji przedsionka: najnowsze informacje
 • Udar niedokrwienny pomimo doustnego leczenia przeciwkrzepliwego u pacjentów z migotaniem przedsionków
 • Przegląd infekcji wirusowych układu nerwowego u osób z osłabioną odpornością
 • Powikłania ostrego zapalenia zatok przynosowych: przegląd i seria przypadków
 • Międzynarodowy konsensus dotyczący standardów jakości w opiece ukierunkowanej na zdrowie mózgu stosowanej u chorych na stwardnienie rozsiane
Omówienia
 • Omówienie interesujących doniesień kazuistycznych i klinicznych
Ogólne problemy praktyki lekarskiej
 • Prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych a COVID-19 – analiza występujących problemów
 
Co warto przeczytać, co warto mieć w bibliotece
Kalendarium konferencji naukowych
Program edukacyjny – Neurologia Praktyczna

Cena: 27.00 PLN

Neurologia Praktyczna, 4/2020

Postępy neurologii praktycznej

 • Powikłania neurologiczne w przebiegu infekcji SARS-CoV-2
 • Terapia stymulująca funkcje poznawcze dostosowana do choroby Parkinsona: możliwość przeprowadzenia i zaakceptowania w schorzeniach z grupy spektrum ciał Lewy’ego
 • Napady i padaczki po urazowym uszkodzeniu mózgu – artykuł przeglądowy
 • Neuroobrazowanie w otępieniu – aktualny stan wiedzy
 • Język i zaburzenia językowe: od nauk podstawowych o układzie nerwowym do praktyki klinicznej
 • Bezpieczeństwo i skuteczność stosowania fumaranu dimetylu o opóźnionym uwalnianiu u pacjentów z postacią rzutowo-remisyjną stwardnienia rozsianego: 9 lat obserwacji w ramach badań DEFINE, CONFIRM i ENDORSE
Wywiad
 • Im wcześniej rozpoczniemy terapię stwardnienia rozsianego, tym lepsze będzie rokowanie dla pacjenta
 
Omówienia
 • Omówienie interesujących doniesień kazuistycznych i klinicznych
 
Ogólne problemy praktyki lekarskiej
 • Odpowiedzialność karna lekarza za błąd w sztuce medycznej
 
Konferencja Neuro Update 2020 już za nami
 
Co warto przeczytać, co warto mieć w bibliotece
Kalendarium konferencji naukowych
Program edukacyjny – Neurologia Praktyczna

Cena: 27.00 PLN

Neurologia Praktyczna, 3/2020

Artykuły tłumaczone:

 
 • Porównanie wpływu leczenia doustnymi antykoagulantami niebędącymi antagonistą witaminy K i warfaryną na stopień ciężkości udaru mózgu: metaanaliza randomizowanych kontrolowanych badań klinicznych
 • Trzydziestoletnie badanie obserwacyjne dotyczące stanu klinicznego i obrazowania rezonansem magnetycznym u pacjentów ze stwardnieniem rozsianym i zespołem klinicznie izolowanym
 • Zakażenia poprzedzające w zespole Fishera: źródła różnorodności obrazów klinicznych
 • Przegląd systematyczny deficytów funkcji poznawczych u dorosłych z chorobą mitochondrialną
 • Etiologia porażenia Bella: przegląd
 • Odpowiedź immunologiczna na SARS-CoV-2, wpływ szczepień na układ immunologiczny, w oczekiwaniu na szczepionkę – na co zwrócić uwagę?
 
Omówienia:
 • Omówienie interesujących doniesień kazuistycznych i klinicznych
 
Ogólne problemy praktyki lekarskiej

COVID-19 – obowiązki i powinności lekarza w znowelizowanym prawie
 
 
Co warto przeczytać, co warto mieć w bibliotece

Kalendarium konferencji naukowych

Program edukacyjny – Neurologia Praktyczna
 
 
 
 
 
 

Cena: 27.00 PLN

Neurologia Praktyczna, 2/2020

Artykuły tłumaczone:

 • Wytyczne Europejskiej Organizacji Udarowej dotyczące odwracania działania doustnych leków przeciwkrzepliwych w ostrym krwotoku śródmózgowym
 • Pierwotne stwardnienie boczne: uzgodnione kryteria diagnostyczne
 • Neurotoksyny pochodzące z mikrobiomu przewodu pokarmowego (GI) – silne sygnały neurozapalne przechodzące z przewodu GI poprzez krążenie ogólnoustrojowe do mózgu
 • Blaszki miażdżycowe w tętnicy szyjnej i uszkodzenie neurologiczne u pacjentów z ostrym udarem niedokrwiennym mózgu
 • Jakość życia chorych na dystonię idiopatyczną: systematyczny przegląd informacji
 • Doustne leczenie postaci rzutowo-remisyjnej stwardnienia rozsianego w Austrii: 2-letnie badanie porównawcze z zastosowaniem metody odwrotnego ważenia prawdopodobieństwa
 • Omówienie interesujących doniesień kazuistycznych i klinicznych
 • Zakaz reklamy lekarzy w myśl zapisów Kodeksu etyki lekarskiej
Co warto przeczytać, co warto mieć w bibliotece
 
Kalendarium konferencji naukowych
 
Program edukacyjny – Neurologia Praktyczna

Cena: 27.00 PLN

Neurologia Praktyczna, 1/2020

Artykuły tłumaczone:

 • Postępy w leczeniu miażdżycy tętnic pozaczaszkowych w prewencji udaru mózgu
 • Diagnostyka i leczenie zaburzeń autonomicznych w zespołach otępiennych
 • Leczenie powikłań ośrodkowego układu nerwowego w przebiegu dializ i transplantacji nerek
 • Dlaczego nam się nie udaje: mechanizmy i czynniki nieskutecznej trombektomii w ostrym udarze
 • Czy ucisk rdzenia kręgowego w odcinku piersiowym może powodować czysty zespół uszkodzenia dolnego neuronu ruchowego?
 • Skuteczność fumaranu dimetylu o przedłużonym uwalnianiu w wynikach samooceny przez chorych stanu po leczeniu i w pomiarach klinicznych u pacjentów z postacią rzutowo-remisyjną stwardnienia rozsianego w rzeczywistych warunkach klinicznych
Omówienia:
 • Omówienie interesujących doniesień kazuistycznych i klinicznych
 • Lakozamid – lek przeciwpadaczkowy nowej generacji. Zastosowanie w codziennej praktyce
Ogólne problemy praktyki lekarskiej:
 • Przekształcenie indywidualnej praktyki lekarskiej w podmiot leczniczy

Co warto przeczytać, co warto mieć w bibliotece
 
Kalendarium konferencji naukowych
 
Program edukacyjny – Neurologia Praktyczna

Cena: 27.00 PLN

Neurologia Praktyczna, 6/2019

Postępy neurologii praktycznej

 • Choroba Fabry’ego – powikłania naczyniowe ze strony układu nerwowego
Artykuły tłumaczone
 • Leczenie neurologicznych objawów nadwrażliwości na gluten i choroby trzewnej
 • Rozpoznanie i prowadzenie leczenia ataksji postępującej u dorosłych
 • Ocena i postępowanie z idiopatycznym nadciśnieniem śródczaszkowym u dorosłych
 • Obwodowa neuropatia związana z alkoholem: przegląd systematyczny i metaanaliza
 • Długoterminowe leczenie przeciwzakrzepowe a ryzyko krwotoku wewnątrzczaszkowego z naczyniaków jamistych mózgu: kohortowe badanie populacyjne, systematyczny przegląd i metaanaliza
 Omówienia
 • Omówienie interesujących doniesień kazuistycznych i klinicznych
 • Leczenie pacjenta ze stwardnieniem rozsianym kladrybiną w tabletkach – praktyczny algorytm postępowania

Ogólne problemy praktyki lekarskiej

 •  Publiczna służba krwi. Zadania i obowiązki lekarza
 

Co warto przeczytać, co warto mieć w bibliotece

Kalendarium konferencji naukowych

Program edukacyjny – Neurologia Praktyczna

Cena: 27.00 PLN

Neurologia Praktyczna, 5/2019

Postępy neurologii praktycznej

 • Migrena u dzieci i młodzieży (charakterystyka symptomatologii i przebiegu klinicznego oraz różnice w postępowaniu terapeutycznym w porównaniu z dorosłymi)
Artykuły tłumaczone
 • Pierwotne bóle głowy. Pięć nowych kwestii
 • Obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego w chorobie Alzheimera i łagodnych zaburzeniach poznawczych
 • Opóźnienie ze strony pacjenta w przypadku przemijającego napadu niedokrwienia mózgu (TIA): przegląd systematyczny
Omówienia
 • Omówienie interesujących doniesień kazuistycznych i klinicznych

Ogólne problemy praktyki lekarskiej

 • Ochrona danych osobowych pacjentów. Zasady prawne

 

Co warto przeczytać, co warto mieć w bibliotece

Kalendarium konferencji naukowych

Program edukacyjny – Neurologia Praktyczna

Cena: 22.00 PLN

Neurologia Praktyczna, 4/2019

Postępy neurologii praktycznej

 • Zaburzenia depresyjne u pacjentów neurologicznych
Artykuły tłumaczone
 • Interwencje w zakresie funkcji poznawczych w chorobie Alzheimera i chorobie Parkinsona: ujawniane mechanizmy i rola obrazowania
 • Nadwrażliwość na gluten i padaczka: przegląd systematyczny
 • Leczenie postępującej wieloogniskowej leukoencefalopatii
Omówienia
 • Omówienie interesujących doniesień kazuistycznych i klinicznych
 • Wpływ picia kawy na kontrolę napadów padaczkowych – przegląd danych przedklinicznych i klinicznych
Ogólne problemy praktyki lekarskiej
 • Stosowanie leków poza rejestracją (off-label). Warunki i zasady stosowania. Część II
Co warto przeczytać, co warto mieć w bibliotece
Kalendarium konferencji naukowych
Program edukacyjny – Neurologia Praktyczna

Cena: 22.00 PLN