Neurologia Praktyczna, 2/2020

Artykuły tłumaczone:

 • Wytyczne Europejskiej Organizacji Udarowej dotyczące odwracania działania doustnych leków przeciwkrzepliwych w ostrym krwotoku śródmózgowym
 • Pierwotne stwardnienie boczne: uzgodnione kryteria diagnostyczne
 • Neurotoksyny pochodzące z mikrobiomu przewodu pokarmowego (GI) – silne sygnały neurozapalne przechodzące z przewodu GI poprzez krążenie ogólnoustrojowe do mózgu
 • Blaszki miażdżycowe w tętnicy szyjnej i uszkodzenie neurologiczne u pacjentów z ostrym udarem niedokrwiennym mózgu
 • Jakość życia chorych na dystonię idiopatyczną: systematyczny przegląd informacji
 • Doustne leczenie postaci rzutowo-remisyjnej stwardnienia rozsianego w Austrii: 2-letnie badanie porównawcze z zastosowaniem metody odwrotnego ważenia prawdopodobieństwa
 • Omówienie interesujących doniesień kazuistycznych i klinicznych
 • Zakaz reklamy lekarzy w myśl zapisów Kodeksu etyki lekarskiej
Co warto przeczytać, co warto mieć w bibliotece
 
Kalendarium konferencji naukowych
 
Program edukacyjny – Neurologia Praktyczna

Cena: 27.00 PLN

Neurologia Praktyczna, 1/2020

Artykuły tłumaczone:

 • Postępy w leczeniu miażdżycy tętnic pozaczaszkowych w prewencji udaru mózgu
 • Diagnostyka i leczenie zaburzeń autonomicznych w zespołach otępiennych
 • Leczenie powikłań ośrodkowego układu nerwowego w przebiegu dializ i transplantacji nerek
 • Dlaczego nam się nie udaje: mechanizmy i czynniki nieskutecznej trombektomii w ostrym udarze
 • Czy ucisk rdzenia kręgowego w odcinku piersiowym może powodować czysty zespół uszkodzenia dolnego neuronu ruchowego?
 • Skuteczność fumaranu dimetylu o przedłużonym uwalnianiu w wynikach samooceny przez chorych stanu po leczeniu i w pomiarach klinicznych u pacjentów z postacią rzutowo-remisyjną stwardnienia rozsianego w rzeczywistych warunkach klinicznych
Omówienia:
 • Omówienie interesujących doniesień kazuistycznych i klinicznych
 • Lakozamid – lek przeciwpadaczkowy nowej generacji. Zastosowanie w codziennej praktyce
Ogólne problemy praktyki lekarskiej:
 • Przekształcenie indywidualnej praktyki lekarskiej w podmiot leczniczy

Co warto przeczytać, co warto mieć w bibliotece
 
Kalendarium konferencji naukowych
 
Program edukacyjny – Neurologia Praktyczna

Cena: 27.00 PLN

Neurologia Praktyczna, 6/2019

Postępy neurologii praktycznej

 • Choroba Fabry’ego – powikłania naczyniowe ze strony układu nerwowego
Artykuły tłumaczone
 • Leczenie neurologicznych objawów nadwrażliwości na gluten i choroby trzewnej
 • Rozpoznanie i prowadzenie leczenia ataksji postępującej u dorosłych
 • Ocena i postępowanie z idiopatycznym nadciśnieniem śródczaszkowym u dorosłych
 • Obwodowa neuropatia związana z alkoholem: przegląd systematyczny i metaanaliza
 • Długoterminowe leczenie przeciwzakrzepowe a ryzyko krwotoku wewnątrzczaszkowego z naczyniaków jamistych mózgu: kohortowe badanie populacyjne, systematyczny przegląd i metaanaliza
 Omówienia
 • Omówienie interesujących doniesień kazuistycznych i klinicznych
 • Leczenie pacjenta ze stwardnieniem rozsianym kladrybiną w tabletkach – praktyczny algorytm postępowania

Ogólne problemy praktyki lekarskiej

 •  Publiczna służba krwi. Zadania i obowiązki lekarza
 

Co warto przeczytać, co warto mieć w bibliotece

Kalendarium konferencji naukowych

Program edukacyjny – Neurologia Praktyczna

Cena: 27.00 PLN

Neurologia Praktyczna, 5/2019

Postępy neurologii praktycznej

 • Migrena u dzieci i młodzieży (charakterystyka symptomatologii i przebiegu klinicznego oraz różnice w postępowaniu terapeutycznym w porównaniu z dorosłymi)
Artykuły tłumaczone
 • Pierwotne bóle głowy. Pięć nowych kwestii
 • Obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego w chorobie Alzheimera i łagodnych zaburzeniach poznawczych
 • Opóźnienie ze strony pacjenta w przypadku przemijającego napadu niedokrwienia mózgu (TIA): przegląd systematyczny
Omówienia
 • Omówienie interesujących doniesień kazuistycznych i klinicznych

Ogólne problemy praktyki lekarskiej

 • Ochrona danych osobowych pacjentów. Zasady prawne

 

Co warto przeczytać, co warto mieć w bibliotece

Kalendarium konferencji naukowych

Program edukacyjny – Neurologia Praktyczna

Cena: 22.00 PLN

Neurologia Praktyczna, 4/2019

Postępy neurologii praktycznej

 • Zaburzenia depresyjne u pacjentów neurologicznych
Artykuły tłumaczone
 • Interwencje w zakresie funkcji poznawczych w chorobie Alzheimera i chorobie Parkinsona: ujawniane mechanizmy i rola obrazowania
 • Nadwrażliwość na gluten i padaczka: przegląd systematyczny
 • Leczenie postępującej wieloogniskowej leukoencefalopatii
Omówienia
 • Omówienie interesujących doniesień kazuistycznych i klinicznych
 • Wpływ picia kawy na kontrolę napadów padaczkowych – przegląd danych przedklinicznych i klinicznych
Ogólne problemy praktyki lekarskiej
 • Stosowanie leków poza rejestracją (off-label). Warunki i zasady stosowania. Część II
Co warto przeczytać, co warto mieć w bibliotece
Kalendarium konferencji naukowych
Program edukacyjny – Neurologia Praktyczna

Cena: 22.00 PLN

Neurologia Praktyczna, 3/2019

Postępy neurologii praktycznej

 •  Bóle krzyża – związek z nawykiem stania „na spocznij” na prawej kończynie dolnej

Artykuły tłumaczone

 • Oczopląs a ośrodkowe zaburzenia przedsionkowe
 • Funkcjonalne zaburzenia ruchowe. Pięć nowych rzeczy
 • Skuteczność fumaranu dimetylu o przedłużonym uwalnianiu według wyników klinicznych i w samoocenie pacjentów z rzutową postacią stwardnienia rozsianego przestawionych z leczenia octanem glatirameru: prospektywne badanie obserwacyjne RESPOND

Omówienia

 • Omówienie interesujących doniesień kazuistycznych i klinicznych

Ogólne problemy praktyki lekarskiej

 • Stosowanie leków poza rejestracją (off-label). Warunki i możliwości przepisywania. Część I

Co warto przeczytać, co warto mieć w bibliotece

Kalendarium konferencji naukowych

Program edukacyjny – Neurologia Praktyczna

Cena: 22.00 PLN

Neurologia Praktyczna, 2/2019

Postępy neurologii praktycznej

 • Obrazowanie naczyń tętniczych we wczesnej fazie udaru niedokrwiennego mózgu w erze leczenia wewnątrznaczyniowego
 • Imaging of the arterial vessels in acute ischemic stroke in the era of endovascular therapies
 • Wioletta Żukowicz, Karolina Markiet, Anna Gójska-Grymajło, Bartosz Regent, Bartosz Baścik, Edyta Szurowska, Bartosz Karaszewski
Artykuły tłumaczone
 • Udar kryptogenny mózgu: zamykać przetrwały otwór owalny czy nie zamykać?
 • Postępy w wykrywaniu genów związanych z padaczką oraz następstwa dla rozpoznawania i leczenia padaczki
 • Badania porównawcze skuteczności leków modyfikujących przebieg choroby w leczeniu stwardnienia rozsianego. Analiza dużej bazy danych na podstawie roszczeń z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego
Omówienia
 • Omówienie interesujących doniesień kazuistycznych i klinicznych
 • Neurogenne ogłuszenie mięśnia sercowego w ostrym udarze mózgu. Opis przypadku i przegląd piśmiennictwa
Ogólne problemy praktyki lekarskiej
 • Postępowanie lekarza podczas szczepień ochronnych
Co warto przeczytać, co warto mieć w bibliotece
Kalendarium konferencji naukowych
Program edukacyjny – Neurologia Praktyczna

Cena: 22.00 PLN

Neurologia Praktyczna, 1/2019

Postępy neurologii praktycznej

 • Mechanizmy leżące u podłoża stwardnienia zanikowego bocznego
 • Mechanizm działania i właściwości farmakokinetyczne kladrybiny
 • Kurcze mięśni. Patofizjologia, rozpoznawanie i leczenie
 • Metodologia badania zaburzeń połykania we wczesnej fazie udaru mózgu
Artykuły tłumaczone
 • Rozwijające się strategie leczenia drżenia samoistnego
Omówienia
 • Omówienie interesujących doniesień kazuistycznych i klinicznych
Ogólne problemy praktyki lekarskiej
 • Atak epilepsji jako efekt zabiegu stomatologicznego ze znieczuleniem
Co warto przeczytać, co warto mieć w bibliotece
Kalendarium konferencji naukowych

Cena: 22.00 PLN

Neurologia Praktyczna, 6/2018

Postępy neurologii praktycznej

 • Kliniczne problemy porażenia mózgowego u dorosłych z perspektywy neurologa i fizjoterapeuty
Artykuły tłumaczone
 • Analiza porównawcza natalizumabu i fingolimodu stosowanych w leczeniu drugiej linii w rzutowo-remisyjnej postaci stwardnienia rozsianego
 • Komentarz: dr hab. n. med. Ewa Krzystanek
 • Przewlekła encefalopatia pourazowa. Identyfikacja osób zagrożonych oraz poznanie patogenezy
 • Rozpoznawanie i postępowanie w przypadkach idiopatycznego nadciśnienia wewnątrzczaszkowego z towarzyszącym bólem głowy
Omówienia
 • Omówienie interesujących doniesień kazuistycznych i klinicznych
Ogólne problemy praktyki lekarskiej
 • Odstąpienie od wykonywania czynności zawodowych przez lekarza z uwagi na agresywne zachowanie pacjenta
Co warto przeczytać, co warto mieć w bibliotece
Kalendarium konferencji naukowych

Cena: 22.00 PLN

Neurologia Praktyczna, 5/2018

Postępy neurologii praktycznej

 • Przewlekła zapalna poliradikuloneuropatia demielinizacyjna opornana farmakoterapię. Trudności diagnostyczne i terapeutyczne
 • Pierwotne zapalenie naczyń mózgowych. Diagnostyka i leczenie

Artykuły tłumaczone
 • Hemostaza w krwotoku śródmózgowym
 • Niewielki udar mózgu i przemijające zaburzenie krążenia mózgowego. Badania kliniczne a praktyka kliniczna

Omówienia
 • Omówienie interesujących doniesień kazuistycznych i klinicznych
 
Ogólne problemy praktyki lekarskiej
 • Procedura dotycząca bezpieczeństwa zabiegów inwazyjnych. Okołooperacyjna karta kontrolna

 • Co warto przeczytać, co warto mieć w bibliotece
 • Kalendarium konferencji naukowych

Cena: 22.00 PLN