Neurologia Praktyczna, 6/2018

Postępy neurologii praktycznej

 • Kliniczne problemy porażenia mózgowego u dorosłych z perspektywy neurologa i fizjoterapeuty
Artykuły tłumaczone
 • Analiza porównawcza natalizumabu i fingolimodu stosowanych w leczeniu drugiej linii w rzutowo-remisyjnej postaci stwardnienia rozsianego
 • Komentarz: dr hab. n. med. Ewa Krzystanek
 • Przewlekła encefalopatia pourazowa. Identyfikacja osób zagrożonych oraz poznanie patogenezy
 • Rozpoznawanie i postępowanie w przypadkach idiopatycznego nadciśnienia wewnątrzczaszkowego z towarzyszącym bólem głowy
Omówienia
 • Omówienie interesujących doniesień kazuistycznych i klinicznych
Ogólne problemy praktyki lekarskiej
 • Odstąpienie od wykonywania czynności zawodowych przez lekarza z uwagi na agresywne zachowanie pacjenta
Co warto przeczytać, co warto mieć w bibliotece
Kalendarium konferencji naukowych

Cena: 22.00 PLN

Neurologia Praktyczna, 5/2018

Postępy neurologii praktycznej

 • Przewlekła zapalna poliradikuloneuropatia demielinizacyjna opornana farmakoterapię. Trudności diagnostyczne i terapeutyczne
 • Pierwotne zapalenie naczyń mózgowych. Diagnostyka i leczenie

Artykuły tłumaczone
 • Hemostaza w krwotoku śródmózgowym
 • Niewielki udar mózgu i przemijające zaburzenie krążenia mózgowego. Badania kliniczne a praktyka kliniczna

Omówienia
 • Omówienie interesujących doniesień kazuistycznych i klinicznych
 
Ogólne problemy praktyki lekarskiej
 • Procedura dotycząca bezpieczeństwa zabiegów inwazyjnych. Okołooperacyjna karta kontrolna

 • Co warto przeczytać, co warto mieć w bibliotece
 • Kalendarium konferencji naukowych

Cena: 22.00 PLN

Neurologia Praktyczna, 4/2018

Postępy neurologii praktycznej

 • Doustna kladrybina jako opcja terapeutyczna dla pacjentów z rzutowo-remisyjną postacią stwardnienia rozsianego
 • Jakość życia opiekunów osób cierpiących na choroby neurozwyrodnieniowe
Artykuły tłumaczone
 • Testy przesiewowe dla pacjentów udarowych z afazją. Przegląd piśmiennictwa
 • Postępy w pojmowaniu nocycepcji i bólu neuropatycznego
Omówienia
 • Omówienie interesujących doniesień kazuistycznych i klinicznych
Ogólne problemy praktyki lekarskiej
 • Przedstawienie odpowiedzialności zawodowej lekarza, cz. 2
Co warto przeczytać, co warto mieć w bibliotece
Kalendarium konferencji naukowych

Cena: 22.00 PLN

Neurologia Praktyczna, 3/2018

Postępy neurologii praktycznej

 • Zmiana leków oryginalnych na generyczne w leczeniu padaczki
 • Natalizumab – rozszerzona refundacja od 1 lipca 2018 r.
Artykuły tłumaczone
 • Bezpieczeństwo i skuteczność doustnej kladrybiny u pacjentów z rzutowo-remisyjną postacią stwardnienia rozsianego: wyniki randomizowanej kontynuacji badania CLARITY
 • Przestawienie z leczenia oryginalnym octanem glatirameru na leczenie generyczną postacią: wyniki 15-miesięcznego rozszerzenia badania GATE
Omówienia
 • Omówienie interesujących doniesień kazuistycznych i klinicznych
Ogólne problemy praktyki lekarskiej
 • Przedstawienie odpowiedzialności zawodowej lekarza, cz. 1
Co warto przeczytać, co warto mieć w bibliotece
Kalendarium konferencji naukowych

Cena: 22.00 PLN

Neurologia Praktyczna, 2/2018

Postępy neurologii praktycznej

 • Pęcherz neurogenny
Artykuły tłumaczone
 • Zmieniające się koncepcje terapeutyczne w nawrotowej postaci stwardnienia rozsianego
 • Równoważność produktów zawierających octan glatirameru: problemy z oceną równoważności farmaceutycznej i kluczowe właściwości działania klinicznego
Omówienia
 • Omówienie interesujących doniesień kazuistycznych i klinicznych
Ogólne problemy praktyki lekarskiej
 • Zasada informowania w przypadku pacjentów geriatrycznych. Artykuł 31 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty
Co warto przeczytać, co warto mieć w bibliotece
Kalendarium konferencji naukowych

Cena: 22.00 PLN

Neurologia Praktyczna, 1/2018

Postępy neurologii praktycznej

 • Obrazowanie udaru niedokrwiennego – jak współczesna radiologia wspomaga klinicystów w diagnostyce i terapii
Artykuły tłumaczone
 • Peginterferon beta-1a redukuje ewolucję uszkodzeń widocznych w MRI do czarnych dziur u pacjentów z RRMS: analiza post hoc po badaniu ADVANCE
 • Zamrożenia chodu i wykrywanie upadków w chorobie Parkinsona z zastosowaniem czujników do noszenia: przegląd systematyczny
 • Ilościowe określenie korzyści stosowania fumaranu dimetylu nad leczeniem interferonem beta i octanem glatirameru w odniesieniu do wyników wydajności pracy u pacjentów z MS
Omówienia
 • Śnieg optyczny jako etiologicznie chroniczna aura migreny
Ogólne problemy praktyki lekarskiej
 • Nowe prawo Unii Europejskiej związane z ochroną danych osobowych podczas prowadzenia działalności leczniczej – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Co warto przeczytać, co warto mieć w bibliotece
Kalendarium konferencji naukowych

Cena: 22.00 PLN

Neurologia Praktyczna, 6/2017

Postępy neurologii praktycznej

 • Przesłanki do zastosowania terapii komórkowej w schorzeniach neurologicznych
 • Selektywna rekonstytucja układu immunologicznego nadzieją terapii postaci rzutowo-remisyjnej stwardnienia rozsianego
Artykuły tłumaczone
 • Zespół odwracalnej encefalopatii tylnej
 • Zaburzenia neuropoznawcze związane z zakażeniem HIV-1: epidemiologia, patogeneza, rozpoznanie i leczenie
 • Zalecenia panelu ekspertów dotyczące badań przesiewowych, diagnostyki i leczenia neurogennego niedociśnienia ortostatycznego i związanego z nim nadciśnienia w pozycji leżącej
Inne
 • Honokiol – potencjalne możliwości zastosowania w chorobach układu nerwowego
 • Profilaktyczna suplementacja L-karnityną u pacjentów z padaczką podczas monoterapii kwasem walproinowym – badanie pilotażowe MetaboLiCar
Omówienia
 • Omówienie interesujących doniesień kazuistycznych i klinicznych
Ogólne problemy praktyki lekarskiej
 • Agresywny pacjent. Odstąpienie przez lekarza od wykonywania czynności zawodowych
Co warto przeczytać, co warto mieć w bibliotece
Kalendarium konferencji naukowych
Quiz

Cena: 22.00 PLN

Neurologia Praktyczna, 5/2017

Wspomnienie o prof. Antonim Prusińskim

Postępy neurologii praktycznej

 • Leki dla pacjentów powyżej 65. roku życia 

Artykuły tłumaczone

 • Aktualne postępy w padaczce
 • Prowadzenie samochodu w chorobie neurozwyrodnieniowej: przegląd współczesnego piśmiennictwa 
 • Rola PET TSPO w ocenie stanu zapalnego w układzie nerwowym

Omówienia

 • Omówienie interesujących doniesień kazuistycznych i klinicznych

Ogólne problemy praktyki lekarskiej

 • Przekroczenie zakresu udzielonej przez pacjenta zgody na zabieg
Co warto przeczytać, co warto mieć w bibliotece
Kalendarium konferencji naukowych
Quiz
 

Cena: 22.00 PLN

Neurologia Praktyczna, 4/2017

Postępy neurologii praktycznej

 • SUDEP – epidemiologia, czynniki ryzyka, patofizjologia oraz prewencja 

Artykuły tłumaczone

 • Aktualności na temat choroby małych naczyń mózgowych – dynamicznej choroby całego mózgu
 • Długoterminowa rzeczywista skuteczność natalizumabu: wyniki leczenia na podstawie Programu Obserwacyjnego Tysabri® (TOP) w odniesieniu do wyjściowego poziomu niepełnosprawności 
 • Kliniczna niejednorodność mioklonii polekowych: ilustrowany przegląd  
 • Kladrybina w porównaniu z fingolimodem, natalizumabem i interferonem β w leczeniu stwardnienia rozsianego

Omówienia

 • Omówienie interesujących doniesień kazuistycznych i klinicznych

Ogólne problemy praktyki lekarskiej

 • Tajemnica lekarska po nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty
 • Co warto przeczytać, co warto mieć w bibliotece
 • Kalendarium konferencji naukowych
 • Quiz
 

Cena: 22.00 PLN

Neurologia Praktyczna, 3/2017

Postępy neurologii praktycznej

 • Zakrzepica żył i zatok mózgowia – opis przypadku

Artykuły tłumaczone

 • Czy jest możliwa identyfikacja osób z wysokim ryzykiem przewlekłej encefalopatii pourazowej? Postępy w rozumieniu patogenezy choroby
 • Ataksje zwyrodnieniowe: wyzwania w badaniach klinicznych
 • Hemostaza w krwotoku wewnątrzczaszkowym 
 • Część IV: Wpływ podawania zolmitryptanu w tabletkach ulegających rozpadowi w jamie ustnej na objawy migreny oraz zdolność do prowadzenia normalnego życia: badanie obserwacyjne po wprowadzeniu leku do obrotu w Niemczech

Omówienia

 • Omówienie interesujących doniesień kazuistycznych i klinicznych

Ogólne problemy praktyki lekarskiej

 •  Regulacje prawne dotyczące czasu pracy lekarza
 •  Co warto przeczytać, co warto mieć w bibliotece
 •  Kalendarium konferencji naukowych

Cena: 22.00 PLN