Neurologia Praktyczna, 2/2015

 • Stwardnienie rozsiane: ryzyko zachorowania i prewencja choroby
 • Powstawanie bólu w chorobie Parkinsona
 • Uzgodnione stanowisko EFNS/ENS na temat rozpoznawania i postępowania w przewlekłych ataksjach u dorosłych
 • Miażdżyca naczyń wewnątrzczaszkowych
 • Nudności i wymioty wyzwaniem w terapii migreny
 • Omówienie interesujących doniesień kazuistycznych i klinicznych
 • Komunikacja lekarza neurologa z pacjentem: wykorzystywanie tzw. parafrazy
 • Pojęcie zdarzenia medycznego na przykładzie orzeczeń Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych

 

Cena: 16.80 PLN

Neurologia Praktyczna, 1/2015

 • Metabolizm cholesterolu i działanie statyn w chorobie Alzheimera,
 • Lakozamid – pierwsze doświadczenia u chorych na padaczkę w Polsce,
 • Postępowanie w ostrym okresie udaru mózgu u pacjentów przyjmujących nowe leki przeciwkrzepliwe,
 • Czynniki wpływające na opóźnienie rozpoznania w chorobie Parkinsona,
 • Omówienie interesujących doniesień kazuistycznych i klinicznych,
 • Prawny zakres tajemnicy lekarskiej

 

 

 

Cena: 16.80 PLN

Neurologia Praktyczna, 6/2014

 • Rozpoznawanie i terapia dysfagii neurogennej – część II,
 • Płyn mózgowo-rdzeniowy i nakłucie lędźwiowe: przegląd praktyczny,
 • Stwardnienie rozsiane i zespół niespokojnych nóg: przegląd systematyczny i metaanaliza,
 • Czy zależność między drżeniem samoistnym a chorobą Parkinsona ma charakter jednokierunkowy? Możliwe implikacje biologiczne,
 • Prospektywna ocena kontynuacji stosowania leczenia, przestrzegania przyjmowania leku, jakości życia i zadowolenia z leczenia u pacjentów leczonych interferonem beta-1a podawanym domięśniowo autostrzykawką w warunkach rzeczywistych,
 • Omówienie interesujących doniesień kazuistycznych i klinicznych,
 • Prawne aspekty zaordynowania przez lekarza leku niedopuszczonego do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Cena: 16.80 PLN

Neurologia Praktyczna, 5/2014

 • Fizjoterapeutyczna ocena wyników leczenia operacyjnego odcinka lędźwiowego kręgosłupa z wykorzystaniem stabilizacji i bez jej wykorzystania,
 • Krwotok śródmózgowy związany z doustnym leczeniem przeciwkrzepliwym,
 • Stwardnienie rozsiane a ciąża: rozważania dotyczące leczenia,
 • Pięcioletnie obserwacje leczenia fumaranem dimetylu o opóźnionym uwalnianiu w RRMS: łączne dane na temat klinicznej skuteczności pochodzące z badań DEFINE, CONFIRM i ENDORSE,
 • Omówienie interesujących doniesień kazuistycznych i klinicznych,
 • Ochrona danych osobowych w podmiocie leczniczym

 

Cena: 16.80 PLN

Neurologia Praktyczna, 4/2014

 • Neurotoksyczność glutaminianu,
 • Zastosowanie memantyny w zespołach otępiennych,
 • Patofizjologia i konsekwencje kliniczne dysfagii neurogennej – część I,
 • Kanały potasowe: przegląd wzrastających możliwości terapeutycznych w chorobach neurologicznych,
 • Prognozowanie zdolności do prowadzenia pojazdów u pacjentów po urazach mózgu i udarze,
 • Otwarte badanie wieloośrodkowe oceniające bezpieczeństwo i skuteczność stosowania jednorazowego autowstrzykiwacza z napełnioną ampułkostrzykawką do podawania produktu Avonex u chorych na stwardnienie rozsiane,
 • Omówienie interesujących doniesień kazuistycznych i klinicznych,
 • Omówienie prawa wspólnotowego i krajowego dotyczącego zranień ostrymi narzędziami stosowanymi podczas udzielania świadczeń zdrowotnych

Cena: 16.80 PLN

Neurologia Praktyczna, 3/2014

 • Zaburzenia połykania w stwardnieniu bocznym zanikowym: patogeneza, diagnostyka i leczenie,
 • Mnogie zawały mózgu u młodych osób dorosłych: wskazówki dotyczące rozpoznania przyczynowego i wpływ na rokowanie,
 • Prognozowanie ryzyka bardzo wczesnego nawrotu, zgonu i progresji udaru po ostrym udarze niedokrwiennym mózgu,
 • Analizy podgrup i czułości pierwszorzędowego punku końcowego badania klinicznego ADVANCE z peginterferonem beta-1a: główne badanie 3. fazy u pacjentów z nawracająco-zwalniającą postacią stwardnienia rozsianego,
 • Omówienie interesujących doniesień kazuistycznych i klinicznych,
 • Postępowanie w wybranych chorobach układu nerwowego,
 • Lekarz neurolog w relacjach z pacjentem depresyjnym,
 • W jakiej formie najlepiej prowadzić działalność leczniczą

 

Cena: 16.80 PLN

Neurologia Praktyczna, 2/2014

 • Postępowanie u chorych z zaburzeniami połykania występującymi w przebiegu stwardnienia bocznego zanikowego,
 • Algorytm wstępnego postępowania w łagodnych urazach głowy z wykorzystaniem przenośnego spektroskopu bliskiej podczerwieni,
 • Artykuły komentowane: Europejskie wytyczne dotyczące postępowania w przypadku zespołu niespokojnych nóg: raport połączonych grup roboczych,
 • Kliniczne spektrum obejmujące krwiaka śródmózgowego, ukrwotoczniony zawał mózgu, nieukrwotoczniony zawał mózgu oraz żylny udar mózgu bez zmian w obrazowaniu u pacjentów z zakrzepicą zatokowo-żylną mózgu,
 • Trudne rozmowy w chorobie Alzheimera.

Cena: 16.80 PLN

Neurologia Praktyczna, 1/2014

 • Postępy neurologii praktycznej "Nieme zawały ośrodkowego układu nerwowego" i ich możliwe implikacje kliniczne
 • Artykuły komentowane: Aktualne metody rozpoznawania i leczenia objawowego miażdżycy tętnic wewnątrzczaszkowych
 • Rozpoznawanie i leczenie apraksji kończyny górnej
 • Ocena leczenia preparatem Avonex chorych na stwardnienie rozsiane w badaniu obserwacyjnym 1343 pacjentów(badanie ASSET)

Cena: 16.80 PLN

Neurologia Praktyczna, 6/2013

 • Postępy neurologii praktycznej: Zespół „klątwy Ondyny” u pacjenta z krwawieniem z malformacji tętniczożylnej. Opis przypadku
 • Artykułu komentowane: Obraz płynu mózgowo-rdzeniowego dorosłych pacjentów z ostrą neuroboreliozą
 • Neuropatia cukrzycowa
 • Pourazowy ból głowy
 • Omówienie interesujących doniesień kazuistycznych i klinicznych  
 • Trudne rozmowy: Dziecko w rodzinie ze stwardnieniem rozsianym
 • Spółka partnerska jako forma wykonywania wolnego zawodu lekarza – część III
 • Co warto przeczytać, co warto mieć w bibliotece
 • Kalendarium konferencji naukowych
   

Neurologia Praktyczna, 5/2013

 • Rekomendacje postępowania w zawrotach głowy w praktyce ambulatoryjnej
 • Badania obrazowe u młodych dorosłych z krwotokiem śródmózgowym
 • Miażdżyca tętnicy szyjnej a terapia interwencyjna
 • Leczenie chirurgiczne przerzutów do mózgu
 • Farmakologiczne leczenie dystrofii mięśniowych
 • Omówienie interesujących doniesień kazuistycznych i klinicznych
 • Między lekarzem neurologiem a pacjentem i jego rodziną – psychologiczny aspekt wzajemnych relacji
 • Spółka partnerska jako forma wykonywania wolnego zawodu lekarza – część II