Neurologia Praktyczna, 6/2015

 • Zajęcie układu nerwowego w zespole Sjögrena
 • Współczesna symptomatologia stwardnienia rozsianego oraz zapalenia rdzenia i nerwów wzrokowych
 • Postępowanie z pacjentami w ostrym okresie udaru mózgu oparte na obrazowaniu: współczesne perspektywy neuroradiologiczne
 • Omówienie interesujących doniesień kazuistycznych i klinicznych
 • Komunikacja lekarza neurologa z pacjentem: strach, lęk i tzw. selektywna stronniczość uwagi
 • Powinności etyczne i obowiązki prawne wykonywania zawodu lekarza. Postępowanie z pacjentem – część II
 • Co warto przeczytać, co warto mieć w bibliotece
 
 

Cena: 16.80 PLN

Neurologia Praktyczna, 5/2015

 • Zastosowanie traktografii rezonansu magnetycznego w diagnostyce neurologicznej
 • Niedrgawkowy stan padaczkowy po udarze niedokrwiennym mózgu: badanie kohortowe oparte na szpitalnej populacji pacjentów z udarem mózgu
 • Postępy w diagnostyce genetycznej schorzeń neurologicznych
 • Dystonie zadaniowe: przegląd historyczny – nowe spojrzenie na klasykę
 • Omówienie interesujących doniesień kazuistycznych i klinicznych
 • Komunikacja lekarza neurologa z pacjentem: empatia, odzwierciedlanie uczuć a stabilizacja relacji
 • Powinności etyczne i obowiązki prawne wykonywania zawodu lekarza. Postępowanie z pacjentem – część I
 • Kalendarium konferencji naukowych

Cena: 16.80 PLN

Neurologia Praktyczna, 4/2015

 • Postępy w leczeniu stwardnienia rozsianego – 2015. Przegląd wybranych terapii pacjentów ze stwardnieniem rozsianym
 • Odstawienie leków przeciwpadaczkowych u pacjentów bez napadów
 • Ocena i postępowanie z pacjentem z podejrzeniem zakrzepicy żylnej mózgu
 • Omówienie interesujących doniesień kazuistycznych i klinicznych
 • Komunikacja lekarza neurologa z pacjentem: kontakt wzrokowy, klaryfikacja i tzw. potencjał relacyjny komunikatów
 • Zgoda pacjenta na udzielenie świadczenia zdrowotnego. Prezentacja teorii i orzecznictwa

Cena: 16.80 PLN

Neurologia Praktyczna, 3/2015

 • Postępy w leczeniu padaczki
 • Neuropatia cukrzycowa – modyfikacje terapii standardowej wpływające na skuteczność leczenia
 • Choroba Alzheimera o wczesnym początku: globalna analiza przekrojowa
 • W sprawie wprowadzenia terminu „nieobecność oznak aktywności choroby” w leczeniu stwardnienia rozsianego: model decyzyjny w stwardnieniu rozsianym
 • Długoterminowa obserwacja wpływu fumaranu dimetylu o opóźnionym uwalnianiu na nieobecność oznak aktywności choroby u pacjentów ze stwardnieniem rozsianym
 • Omówienie interesujących doniesień kazuistycznych i klinicznych
 • Prawo lekarza do odstąpienia od wykonywania czynności zawodowych. Klauzula sumienia

 

Cena: 16.80 PLN

Neurologia Praktyczna, 2/2015

 • Stwardnienie rozsiane: ryzyko zachorowania i prewencja choroby
 • Powstawanie bólu w chorobie Parkinsona
 • Uzgodnione stanowisko EFNS/ENS na temat rozpoznawania i postępowania w przewlekłych ataksjach u dorosłych
 • Miażdżyca naczyń wewnątrzczaszkowych
 • Nudności i wymioty wyzwaniem w terapii migreny
 • Omówienie interesujących doniesień kazuistycznych i klinicznych
 • Komunikacja lekarza neurologa z pacjentem: wykorzystywanie tzw. parafrazy
 • Pojęcie zdarzenia medycznego na przykładzie orzeczeń Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych

 

Cena: 16.80 PLN

Neurologia Praktyczna, 1/2015

 • Metabolizm cholesterolu i działanie statyn w chorobie Alzheimera,
 • Lakozamid – pierwsze doświadczenia u chorych na padaczkę w Polsce,
 • Postępowanie w ostrym okresie udaru mózgu u pacjentów przyjmujących nowe leki przeciwkrzepliwe,
 • Czynniki wpływające na opóźnienie rozpoznania w chorobie Parkinsona,
 • Omówienie interesujących doniesień kazuistycznych i klinicznych,
 • Prawny zakres tajemnicy lekarskiej

 

 

 

Cena: 16.80 PLN

Neurologia Praktyczna, 6/2014

 • Rozpoznawanie i terapia dysfagii neurogennej – część II,
 • Płyn mózgowo-rdzeniowy i nakłucie lędźwiowe: przegląd praktyczny,
 • Stwardnienie rozsiane i zespół niespokojnych nóg: przegląd systematyczny i metaanaliza,
 • Czy zależność między drżeniem samoistnym a chorobą Parkinsona ma charakter jednokierunkowy? Możliwe implikacje biologiczne,
 • Prospektywna ocena kontynuacji stosowania leczenia, przestrzegania przyjmowania leku, jakości życia i zadowolenia z leczenia u pacjentów leczonych interferonem beta-1a podawanym domięśniowo autostrzykawką w warunkach rzeczywistych,
 • Omówienie interesujących doniesień kazuistycznych i klinicznych,
 • Prawne aspekty zaordynowania przez lekarza leku niedopuszczonego do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Cena: 16.80 PLN

Neurologia Praktyczna, 5/2014

 • Fizjoterapeutyczna ocena wyników leczenia operacyjnego odcinka lędźwiowego kręgosłupa z wykorzystaniem stabilizacji i bez jej wykorzystania,
 • Krwotok śródmózgowy związany z doustnym leczeniem przeciwkrzepliwym,
 • Stwardnienie rozsiane a ciąża: rozważania dotyczące leczenia,
 • Pięcioletnie obserwacje leczenia fumaranem dimetylu o opóźnionym uwalnianiu w RRMS: łączne dane na temat klinicznej skuteczności pochodzące z badań DEFINE, CONFIRM i ENDORSE,
 • Omówienie interesujących doniesień kazuistycznych i klinicznych,
 • Ochrona danych osobowych w podmiocie leczniczym

 

Cena: 16.80 PLN

Neurologia Praktyczna, 4/2014

 • Neurotoksyczność glutaminianu,
 • Zastosowanie memantyny w zespołach otępiennych,
 • Patofizjologia i konsekwencje kliniczne dysfagii neurogennej – część I,
 • Kanały potasowe: przegląd wzrastających możliwości terapeutycznych w chorobach neurologicznych,
 • Prognozowanie zdolności do prowadzenia pojazdów u pacjentów po urazach mózgu i udarze,
 • Otwarte badanie wieloośrodkowe oceniające bezpieczeństwo i skuteczność stosowania jednorazowego autowstrzykiwacza z napełnioną ampułkostrzykawką do podawania produktu Avonex u chorych na stwardnienie rozsiane,
 • Omówienie interesujących doniesień kazuistycznych i klinicznych,
 • Omówienie prawa wspólnotowego i krajowego dotyczącego zranień ostrymi narzędziami stosowanymi podczas udzielania świadczeń zdrowotnych

Cena: 16.80 PLN

Neurologia Praktyczna, 3/2014

 • Zaburzenia połykania w stwardnieniu bocznym zanikowym: patogeneza, diagnostyka i leczenie,
 • Mnogie zawały mózgu u młodych osób dorosłych: wskazówki dotyczące rozpoznania przyczynowego i wpływ na rokowanie,
 • Prognozowanie ryzyka bardzo wczesnego nawrotu, zgonu i progresji udaru po ostrym udarze niedokrwiennym mózgu,
 • Analizy podgrup i czułości pierwszorzędowego punku końcowego badania klinicznego ADVANCE z peginterferonem beta-1a: główne badanie 3. fazy u pacjentów z nawracająco-zwalniającą postacią stwardnienia rozsianego,
 • Omówienie interesujących doniesień kazuistycznych i klinicznych,
 • Postępowanie w wybranych chorobach układu nerwowego,
 • Lekarz neurolog w relacjach z pacjentem depresyjnym,
 • W jakiej formie najlepiej prowadzić działalność leczniczą

 

Cena: 16.80 PLN