Neurologia Praktyczna, 5/2014

  • Fizjoterapeutyczna ocena wyników leczenia operacyjnego odcinka lędźwiowego kręgosłupa z wykorzystaniem stabilizacji i bez jej wykorzystania,
  • Krwotok śródmózgowy związany z doustnym leczeniem przeciwkrzepliwym,
  • Stwardnienie rozsiane a ciąża: rozważania dotyczące leczenia,
  • Pięcioletnie obserwacje leczenia fumaranem dimetylu o opóźnionym uwalnianiu w RRMS: łączne dane na temat klinicznej skuteczności pochodzące z badań DEFINE, CONFIRM i ENDORSE,
  • Omówienie interesujących doniesień kazuistycznych i klinicznych,
  • Ochrona danych osobowych w podmiocie leczniczym

 

Wersja eBook:

Cena: 16.80 PLN

Plik jest zabezpieczony znakiem wodnym, który nie przeszkadza w odczycie. Plik można otworzyć za pomocą darmowej aplikacji Adobe Digital Editions.

Fizjoterapeutyczna ocena wyników leczenia operacyjnego odcinka lędźwiowego kręgosłupa z wykorzystaniem stabilizacji i bez jej wykorzystania
Physiotherapy assessment of the results of surgical treatment of lumbar spine using stabilization and without it
Katarzyna Rondzio, Ewa Szczepek, Zbigniew Czernicki 

Krwotok śródmózgowy związany z doustnym leczeniem przeciwkrzepliwym
Oral anticoagulant-associated intracerebral hemorrhage
J Neurol (2012) 259: 212–224
Komentarz: Dr n. med. Michał Karliński 

Stwardnienie rozsiane a ciąża: rozważania dotyczące leczenia
Multiple sclerosis and pregnancy: therapeutic considerations
J Neurol (2013) 260: 1202–1214
Komentarz: Dr n. med. Jacek Zaborski 

Pięcioletnie obserwacje leczenia fumaranem dimetylu o opóźnionym uwalnianiu w RRMS: łączne dane na temat klinicznej skuteczności pochodzące z badań DEFINE, CONFIRM i ENDORSE
Five-year follow-up of delayed-release dimethyl fumarate in RRMS: integrated clinical efficacy data from the DEFINE, CONFIRM, and ENDORSE studies
2014 Joint ACTRIMS-ECTRIMS Meeting 

Omówienie interesujących doniesień kazuistycznych i klinicznych
Dr Piotr Sokołowski

Gdy tematem jest śmierć
When it’s about death
Andrzej Potemkowski, Anna Sołtys, Agnieszka Samochowiec, Magda Chęć, Ernest Tyburski, Ilona Sowińska-Gługiewicz, Anna Ratajczak, Marcin Ratajczak, Marta Wąsik 

Ogólne problemy praktyki lekarskiej
Ochrona danych osobowych w podmiocie leczniczym
Rafał Patryn 

Co warto przeczytać, co warto mieć w bibliotece
Kalendarium konferencji naukowych
Quiz
Regulamin

Fizjoterapeutyczna ocena wyników leczenia operacyjnego odcinka lędźwiowego kręgosłupa z wykorzystaniem stabilizacji i bez jej wykorzystania
Physiotherapy assessment of the results of surgical treatment of lumbar spine using stabilization and without it
Katarzyna Rondzio, Ewa Szczepek, Zbigniew Czernicki    
                              
Streszczenie
Wybór metody operacyjnej odcinka lędźwiowego kręgosłupa uzależniony jest od czynników etiologicznych obejmujących szerokie spektrum schorzeń, m.in. dyskopatię, zmiany zwyrodnieniowe, konsekwencje urazów i osteoporozy, wady rozwojowe czy wady postawy nabyte w okresie dzieciństwa i dorastania. Zabiegi operacyjne możemy podzielić na zabiegi z wykorzystaniem implantów stabilizujących i na zabiegi bez wykorzystania stabilizacji.
Cel pracy. Celem przeprowadzonych badań jest próba wprowadzenia do praktyki klinicznej oceny wyników leczenia operacyjnego odcinka lędźwiowego kręgosłupa w grupie pacjentów z wykorzystaniem i bez wykorzystania stabilizacji.
Materiał i metody. Grupa 22 chorych obejmowała pacjentów przed zabiegiem i po zabiegu operacyjnym ocenianych od 1. do 7. doby po zabiegu z wykorzystaniem i bez wykorzystania stabilizacji odcinka lędźwiowego kręgosłupa. U 10 chorych operowanych z wykorzystaniem stabilizacji zastosowano metodę stabilizacji transpedikularnej, zaimplantowano także dystraktor międzykolczysty inSWing. W grupie 12 chorych operowanych bez wykorzystania stabilizacji przeprowadzono zabiegi fenestracji z foraminotomią i mikrodyscektomią. Ocenie poddano natężenie i zakres dolegliwości bólowych w skali NRS (Numeric Rating Scale – Skala oceny numerycznej), siłę mięśniową w teście SLR (Straight Leg Raise – Test unoszenia wyprostowanej kończyny dolnej). Uwzględniono poszczególne doby pionizacji chorych po zabiegu operacyjnym oraz analizę zaburzeń chodu z wykorzystaniem systemu CDG (Computer Dyno Graphy – Dynamografia Komputerowa), wyznaczając czas trwania pojedynczego cyklu chodu (cycle).
Wykazano różnice w poprawie stanu funkcjonalnego w grupach analizowanych chorych w zależności od wykorzystania lub braku zastosowania implantu stabilizującego odcinek lędźwiowy kręgosłupa.  
  1. Na fizjoterapeutyczną ocenę wyników leczenia operacyjnego odcinka lędźwiowego kręgosłupa wpływa rodzaj przeprowadzonego zabiegu operacyjnego.  

Krwotok śródmózgowy związany z doustnym leczeniem przeciwkrzepliwym
Tłumaczenie artykułu: Oral anticoagulant-associated intracerebral hemorrhage
 
Streszczenie Częstość występowania krwotoku śródmózgowego związanego z przeciwkrzepliwym leczeniem doustnym (oral anticoagulation-associated intracerebral hemorrhage OAC-ICH) wzrasta ze względu na coraz szersze stosowanie warfaryny oraz coraz starszy wiek leczonych pacjentów. W najnowszych badaniach populacyjnych stwierdzono, że OAC-ICH występuje obecnie z częstością porównywalną do częstości występowania krwotoku podpajęczynówkowego. Najczęściej OAC-ICH zlokalizowane są w strukturach głębokich lub okolicach płatów mózgowych, chociaż mogą również występować w pniu mózgu. Krwotoki te są większe od krwiaków spontanicznych i w 50% przypadków mogą być śmiertelne. Pierwotną przyczyną uszkodzenia mózgu u pacjentów z OAC-ICH jest bezpośrednie mechaniczne zniszczenie tkanki mózgowej, lecz może też dojść do wtórnego uszkodzenia mózgu przez działanie metaloproteinaz macierzowych, glutaminianów, cytokin, hemu, żelaza i chemicznego
działania toksycznego produktów, takich jak trombina, która jest uwalniana ze skrzepu. Patogeneza OAC-ICH obejmuje również skutki starzenia się, poziom antykoagulacji, czynniki genetyczne oraz duże rozpowszechnienie współistniejących chorób naczyń mózgowych, takich jak angiopatia amyloidowa, leukoarajoza lub wcześniejsze udary mózgu. Leczenie OAC-ICH jest trudne i obejmuje szybkie odwrócenie działania przeciwkrzepliwego za pomocą terapii lekami hemostatycznymi, takimi jak witamina K, osocze świeżo mrożone, koncentraty czynników kompleksu protrombiny czy rekombinowany czynnik VIIa. Powyższe metody leczenia mogą nie wystarczyć w ustabilizowaniu klinicznego stanu pacjenta, nie ma też randomizowanych badań kontrolowanych placebo, a najbardziej właściwe hematologiczne podejście do odwrócenia działania doustnej antykoagulacji jest przedmiotem debaty. Do innych trudnych decyzji, poddanych ocenie w tym artykule, należy problem ponownego rozpoczęcia leczenia przeciwkrzepliwego po OAC-ICH oraz kiedy leczenie przeciwkrzepliwe można wznowić. Nowsze doustne leki przeciwkrzepliwe, które w coraz większym stopniu są wprowadzane do zapobiegania chorobie zakrzepowo-zatorowej, mogą odznaczać się mniejszym ryzykiem krwawienia śródczaszkowego od warfaryny, chociaż nie ma dla nich antidotum, a ich efekt antykoagulacyjny jest trudny do monitorowania. 
Słowa kluczowe: krwotok śródmózgowy, warfaryna, doustne leczenie przeciwkrzepliwe, rezultat
Key words: intracerebral hemorrhage, warfarin, oral anticoagulation, outcome
Stwardnienie rozsiane a ciąża: rozważania dotyczące leczenia
Tłumaczenie artykułu: Multiple sclerosis and pregnancy: therapeutic considerations 
 
Streszczenie
Ciąża u kobiet ze stwardnieniem rozsianym (sclerosis multiplex – SM) wymaga starannego przeanalizowania zagrożeń i korzyści związanych z kontynuacją leczenia zarówno w odniesieniu do matki, jak i płodu. Ze względu na brak pewnych wytycznych praktyki klinicznej opartych na danych naukowych, przedstawiamy zalecenia opracowane na podstawie danych z przeglądu piśmiennictwa oraz standardowych praktyk przyjętych w naszym ośrodku leczenia SM, które mogą być pomocne w podejmowaniu decyzji klinicznych. Na ogół uważa się, że kobiety planujące ciążę powinny odstawić leki modyfikujące przebieg choroby przed podjęciem starań o zapłodnienie. Na przykład lek immunosupresyjny mitoksantron ma działanie teratogenne i powinien być przepisywany tylko w ramach zapewnienia skutecznej antykoncepcji. Pacjentkom leczonym fingolimodem należy odradzać ciążę z uwagi na ograniczoną liczbę danych dotyczących stosowania tego leku u kobiet w ciąży. Aktualne dane, w tym dane z rejestrów ciąż dla octanu glatirameru (glatiramer acetate – GA), interferonu beta-1a (IFNβ-1a) i natalizumabu, nie wykazały swoistych konfiguracji wad wrodzonych, które mogłyby sugerować działanie teratogenne tych leków. Dane z rejestrów ciąż dla IFNβ-1b nie zostały opublikowane. W okresie karmienia piersią dożylne preparaty immunoglobulin i glikokortykosteroidy są na ogół bezpieczne i mogą wiązać się ze zmniejszeniem częstości rzutów choroby po porodzie; zaleca się jednak, aby między podaniem kortykosteroidów a powrotem do karmienia piersią uwzględnić okres wypłukiwania leku z organizmu. Dane kliniczne dotyczące stosowania IFNβ, GA i natalizumabu w okresie laktacji są ograniczone. Mitoksantron jest przeciwwskazany podczas karmienia piersią, a fi ngolimodu należy unikać z uwagi na brak danych. 
Słowa kluczowe: stwardnienie rozsiane, ciąża, leki modyfikujące przebieg choroby, postępowanie, karmienie piersią, przegląd
Pięcioletnie obserwacje leczenia fumaranem dimetylu o opóźnionym uwalnianiu w RRSM: łączne dane na temat klinicznej skuteczności pochodzące z badań DEFINE, CONFIRM i ENDORSE
Wspólne spotkanie ACTRIMS-ECTRIMS, 10-13 września 2014 r., Boston, MA, USA
Tłumaczenie artykułu:Five-year follow-up of delayed-release dimethyl fumarate in RRMS: integrated clinical efficacy data from the DEFINE, CONFIRM, and ENDORSE studies 
 
Fumaran dimetylu o opóźnionym uwalnianiu (dimethyl fumarate – DMF; znany także jako DMF oporny na działanie kwasu żołądkowego, dojelitowy) jest wskazany w leczeniu pacjentów z rzutową postacią stwardnienia rozsianego (sclerosis multiple – SM).
W głównej trzeciej fazie badań klinicznych (DEFINE/CONFIRM) u pacjentów z rzutowo-remisyjną postacią SM (relapsing-remitting SM – RRSM) [1, 2] leczenie DMF spowodowało znaczące obniżenie aktywności wykazane klinicznie i w obrazowaniu rezonansem magnetycznym (magnetic resonance imaging – MRI) przy możliwym do przyjęcia profilu bezpieczeństwa. ENDORSE (NCT00835770; EUDURA CT 2008-004753-14) jest 8-letnim przedłużeniem badania DEFINE/CONFIRM, które przeprowadza się dla oceny długofalowego bezpieczeństwa i skuteczności podawania DMF u pacjentów chorych na RRSM. 

Gdy tematem jest śmierć
When it’s about death
Andrzej Potemkowski, Anna Sołtys, Agnieszka Samochowiec, Magda Chęć, Ernest Tyburski, Ilona Sowińska-Gługiewicz, Anna Ratajczak, Marcin Ratajczak, Marta Wąsik 
 
Streszczenie
Temat śmierci jest dla chorych i dla ich lekarzy bardzo bolesny. Umieranie przeżywane w samotności prowadzi do bólu i poczucia bezradności, dlatego tak ważna jest obecność drugiego człowieka. Towarzyszenie umierającemu staje się wielkim wyzwaniem, ponieważ unikanie rozmów o śmierci nie daje szansy na przygotowanie się do odejścia i rodzi uczucie pustki.