Neurologia Praktyczna, 1/2015

  • Metabolizm cholesterolu i działanie statyn w chorobie Alzheimera,
  • Lakozamid – pierwsze doświadczenia u chorych na padaczkę w Polsce,
  • Postępowanie w ostrym okresie udaru mózgu u pacjentów przyjmujących nowe leki przeciwkrzepliwe,
  • Czynniki wpływające na opóźnienie rozpoznania w chorobie Parkinsona,
  • Omówienie interesujących doniesień kazuistycznych i klinicznych,
  • Prawny zakres tajemnicy lekarskiej

 

 

 

Wersja drukowana:

Cena: 16.80 PLN

Wersja eBook:

Cena: 16.80 PLN

Metabolizm cholesterolu i działanie statyn w chorobie Alzheimera
The metabolism of cholesterol and role of statins in Alzheimer’s disease
Michał Marciniec, Wojciech Kwak, Andrzej Nowak, Agata Filip
 

Lakozamid – pierwsze doświadczenia u chorych na padaczkę w Polsce
Lacosamide – first experience in people with epilepsy in Poland
Beata Majkowska-Zwolińska, Barbara Błaszczyk, Ewa Nagańska, Andrzej Rysz 

 

Postępowanie w ostrym okresie udaru mózgu u pacjentów przyjmujących nowe leki przeciwkrzepliwe
Management of acute stroke in patients taking novel oral anticoagulants
International Journal of Stroke (2014); 627-632
Komentarz:  Prof. dr hab. n. med. Anna Członkowska 

 

Czynniki wpływające na opóźnienie rozpoznania w chorobie Parkinsona
Determinants of delayed diagnosis in Parkinson’s disease
J Neurol (2013); 260: 1978-1981
Komentarz: Prof. dr hab. n. med. Urszula Fiszer

  

Komentarz: Prof. dr hab. n. med. Adam Stępień
Do artykułu: „Prospektywna ocena kontynuacji stosowania leczenia, przestrzegania zasad przyjmowania leku, jakości życia i satysfakcji z leczenia u pacjentów leczonych interferonem beta-1a podawanym domięśniowo autostrzykawką w warunkach rzeczywistych 

 

Omówienia
Omówienie interesujących doniesień kazuistycznych i klinicznych
Dr Piotr Sokołowski

 

Ogólne problemy praktyki lekarskiej
Prawny zakres tajemnicy lekarskiej
Rafał Patryn  

Co warto przeczytać, co warto mieć w bibliotece
Kalendarium konferencji naukowych
Quiz

 

Metabolizm cholesterolu i działanie statyn w chorobie Alzheimera
The metabolism of cholesterol and role of statins in Alzheimer’s disease
Michał Marciniec, Wojciech Kwak, Andrzej Nowak, Agata Filip 
 
Streszczenie     
Choroba Alzheimera (Alzheimer disease – AD) jest najczęstszą przyczyną otępienia w wieku starczym. Złogi blaszek β -amyloidu, akumulacja splątków neurofibrylarnych oraz rozległy proces zapalny mają największe znaczenie w patogenezie choroby, a hipercholesterolemia w średnim wieku stanowi jeden z ważnych czynników ryzyka rozwoju choroby. Statyny, najchętniej stosowane przez lekarzy leki obniżające poziom cholesterolu, wykazują wiele działań plejotropowych użytecznych w zapobieganiu AD, np. działanie przeciwzapalne, antyoksydacyjne i neuroprotekcyjne. Korzystnie wpływają na procesy prowadzące do AD, jednak tylko w określonych warunkach. Nie istnieją przekonujące dowody na poprawę stanu pacjentów z zaawansowaną chorobą Alzheimera. Dowiedziono natomiast korzyści wynikających ze stosowania statyn w średnim wieku, jeszcze przed rozwinięciem się zmian neurodegeneracyjnych charakterystycznych dla AD. Artykuł stanowi podsumowanie wiedzy o metabolizmie cholesterolu w mózgu oraz przegląd badań dotyczących stosowania statyn w prewencji i leczeniu AD.
 
Abstract
Alzheimer’s disease is the most common cause of dementia in the elderly. Deposits of β-amyloid plaques, accumulation of neurofi brillary tangles and extensive infl ammation are the most important in the pathogenesis of AD and hypercholesterolemia in middle age is an important risk factor for this disease. Statins, preferably used by doctors as cholesterol-lowering drugs, demonstrate several pleiotropic eff ects useful in preventing AD, e.g. anti-inflammatory, antioxidant and neuroprotective. These drugs preferably aff ect the processes leading to AD, but only under certain conditions. There is no convincing evidence of improvement in patients with advanced Alzheimer’s disease. It’s proven, that there are benefits of treatment in middle age, before the development of neurodegenerative changes characteristic of AD. The article is a summary of the knowledge in the fi eld of the metabolism of cholesterol in the brain and a review of studies on the use of statins in the prevention or treatment of AD. 
Słowa kluczowe: choroba Alzheimera, cholesterol, neurodegeneracja, inhibitory reduktazy 3-hydroksy-3-metylo-glutarylokoenzymu A
Key words: Alzheimer disease, cholesterol, neurodegeneration, hydroxymethylglutaryl-CoA reductase inhibitors
 
Lakozamid – pierwsze doświadczenia u chorych na padaczkę w Polsce
Lacosamide – first experience in people with epilepsy in Poland
Beata Majkowska-Zwolińska, Barbara Błaszczyk, Ewa Nagańska, Andrzej Rysz 

Streszczenie
Lakozamid, lek przeciwpadaczkowy nowej generacji, stosowany jako terapia dodana w napadach częściowych u dorosłych i młodzieży od 16 lat, od maja 2014 roku został objęty refundacją w Polsce, a tym samym stał się dostępny dla polskich chorych. Niniejsza praca zawiera opisy pierwszych doświadczeń polskich neurologów ze stosowaniem tego leku. Przedstawia przypadki, w których włączono lakozamid, oraz zawiera wskazówki praktyczne mogące pomóc w optymalizacji terapii, którymi na podstawie własnej praktyki podzielili się eksperci. Pierwsze doświadczenia z lekiem w naszym kraju wskazują, że jest on ważnym elementem terapii padaczki u chorych, którzy nie odpowiadają na klasyczne leki przeciwpadaczkowe. 

Abstract
Lacosamide, a new generation antiepileptic drug, used as an add-on therapy in the treatment of focal onset seizures in patients 16 years of age and older. It is reimbursed in Poland from May 2014 and thus became available for Polish patients. This paper describes the first experience of Polish neurologists with this medicine. It presents a series of cases of patients who used lacosamide, and provides practical tips shared by experts how to optimize the therapy. First experience with the drug in our country indicate that it is an important component of the treatment of epilepsy in patients who do not respond to conventional antiepileptic drugs.
Słowa kluczowe: padaczka, napad, leki przeciwpadaczkowe, lakozamid, Polska
Key words: epilepsy, seizure, antiepileptic drugs, lacosamide, Poland
 
Postępowanie w ostrym okresie udaru mózgu u pacjentów przyjmujących nowe leki przeciwkrzepliwe
Tłumaczenie artykułu:
Management of acute stroke in patients taking novel oral anticoagulants 
 
Streszczenie
Każdego roku można spodziewać się, że u 1,0 -2,0% osób z migotaniem przedsionków i u 0,1-0,2% chorych na żylną chorobę zakrzepowo -zatorową, którzy przyjmują jeden z nowych doustnych leków przeciwkrzepliwych (dabigatran, rywaroksaban lub apiksaban), wystąpi udar niedokrwienny. Ponadto można także oczekiwać, że u 0,2 -0,5% osób z migotaniem przedsionków leczonych jednym z nowych doustnych antykoagulantów wystąpi krwotok wewnątrzczaszkowy. W artykule odniesiono się do współczesnego piśmiennictwa i przedstawiono praktyczne podejścia do leczenia pacjentów przyjmujących nowe doustne leki przeciw krzepliwe, u których wystąpił udar niedokrwienny lub krwotoczny. W szczególny sposób rozważono rolę trombolizy u pacjentów leczonych przeciwkrzepliwie z ostrym udarem niedokrwiennym mózgu i czynniki, które należy wziąć pod uwagę przy ponownym rozpoczynaniu leczenia przeciwkrzepliwego po ostrym udarze mózgu niedokrwiennym i krwotocznym.
Słowa kluczowe: ostry udar mózgu, leki przeciwkrzepliwe, krwotok śródmózgowy, profilaktyka wtórna, leczenie trombolityczne
 
Czynniki wpływające na opóźnienie rozpoznania w chorobie Parkinsona
Tłumaczenie artykułu:
Determinants of delayed diagnosis in Parkinson’s disease
 
Streszczenie
Wczesne ustalenie właściwego rozpoznania w chorobie Parkinsona (Parkinson’s disease – PD) jest pierwszym krokiem na drodze do optymalnego leczenia. Celem niniejszego badania była ocena najważniejszych czynników, które wpływają na opóźnienie rozpoznania PD. Rekrutacja obejmowała reprezentatywną dla populacji ogólnej grupę 239 nowo zdiagnozowanych pacjentów z PD, u których przeprowadzono ocenę parametrów klinicznych i neuropsychologicznych. W celu identyfikacji czynników związanych z opóźnieniem rozpoznania zastosowano metody nieparametryczne. Mediana czasu od wystąpienia pierwszych objawów zaburzeń ruchowych do wizyty u lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) była znacznie dłuższa w porównaniu z czasem, jaki upływał od zgłoszenia się pacjenta do POZ do ustalenia rozpoznania PD (odpowiednio 11 miesięcy i 1 miesiąc). Analiza regresji Coxa wykazała, że płeć męska i obraz kliniczny zaburzeń ruchowych były niezależnie powiązane z opóźnieniem rozpoznania PD. Najdłużej trwające opóźnienie rozpoznania występowało u pacjentów z zaburzeniami chodu, a najkrótsze – u pacjentów, u których dominującym objawem było drżenie. Podsumowując, płeć męska i obraz kliniczny zaburzeń ruchowych są najważniejszymi czynnikami warunkującymi opóźnienie rozpoznania w przypadku PD.
Słowa kluczowe: rozpoznanie, opóźnienie, choroba Parkinsona, płeć