Neurologia Praktyczna, 1/2018

Postępy neurologii praktycznej

 • Obrazowanie udaru niedokrwiennego – jak współczesna radiologia wspomaga klinicystów w diagnostyce i terapii
Artykuły tłumaczone
 • Peginterferon beta-1a redukuje ewolucję uszkodzeń widocznych w MRI do czarnych dziur u pacjentów z RRMS: analiza post hoc po badaniu ADVANCE
 • Zamrożenia chodu i wykrywanie upadków w chorobie Parkinsona z zastosowaniem czujników do noszenia: przegląd systematyczny
 • Ilościowe określenie korzyści stosowania fumaranu dimetylu nad leczeniem interferonem beta i octanem glatirameru w odniesieniu do wyników wydajności pracy u pacjentów z MS
Omówienia
 • Śnieg optyczny jako etiologicznie chroniczna aura migreny
Ogólne problemy praktyki lekarskiej
 • Nowe prawo Unii Europejskiej związane z ochroną danych osobowych podczas prowadzenia działalności leczniczej – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Co warto przeczytać, co warto mieć w bibliotece
Kalendarium konferencji naukowych

Cena: 22.00 PLN

Neurologia Praktyczna, 6/2017

Postępy neurologii praktycznej

 • Przesłanki do zastosowania terapii komórkowej w schorzeniach neurologicznych
 • Selektywna rekonstytucja układu immunologicznego nadzieją terapii postaci rzutowo-remisyjnej stwardnienia rozsianego
Artykuły tłumaczone
 • Zespół odwracalnej encefalopatii tylnej
 • Zaburzenia neuropoznawcze związane z zakażeniem HIV-1: epidemiologia, patogeneza, rozpoznanie i leczenie
 • Zalecenia panelu ekspertów dotyczące badań przesiewowych, diagnostyki i leczenia neurogennego niedociśnienia ortostatycznego i związanego z nim nadciśnienia w pozycji leżącej
Inne
 • Honokiol – potencjalne możliwości zastosowania w chorobach układu nerwowego
 • Profilaktyczna suplementacja L-karnityną u pacjentów z padaczką podczas monoterapii kwasem walproinowym – badanie pilotażowe MetaboLiCar
Omówienia
 • Omówienie interesujących doniesień kazuistycznych i klinicznych
Ogólne problemy praktyki lekarskiej
 • Agresywny pacjent. Odstąpienie przez lekarza od wykonywania czynności zawodowych
Co warto przeczytać, co warto mieć w bibliotece
Kalendarium konferencji naukowych
Quiz

Cena: 22.00 PLN

Neurologia Praktyczna, 5/2017

Wspomnienie o prof. Antonim Prusińskim

Postępy neurologii praktycznej

 • Leki dla pacjentów powyżej 65. roku życia 

Artykuły tłumaczone

 • Aktualne postępy w padaczce
 • Prowadzenie samochodu w chorobie neurozwyrodnieniowej: przegląd współczesnego piśmiennictwa 
 • Rola PET TSPO w ocenie stanu zapalnego w układzie nerwowym

Omówienia

 • Omówienie interesujących doniesień kazuistycznych i klinicznych

Ogólne problemy praktyki lekarskiej

 • Przekroczenie zakresu udzielonej przez pacjenta zgody na zabieg
Co warto przeczytać, co warto mieć w bibliotece
Kalendarium konferencji naukowych
Quiz
 

Cena: 22.00 PLN

Neurologia Praktyczna, 4/2017

Postępy neurologii praktycznej

 • SUDEP – epidemiologia, czynniki ryzyka, patofizjologia oraz prewencja 

Artykuły tłumaczone

 • Aktualności na temat choroby małych naczyń mózgowych – dynamicznej choroby całego mózgu
 • Długoterminowa rzeczywista skuteczność natalizumabu: wyniki leczenia na podstawie Programu Obserwacyjnego Tysabri® (TOP) w odniesieniu do wyjściowego poziomu niepełnosprawności 
 • Kliniczna niejednorodność mioklonii polekowych: ilustrowany przegląd  
 • Kladrybina w porównaniu z fingolimodem, natalizumabem i interferonem β w leczeniu stwardnienia rozsianego

Omówienia

 • Omówienie interesujących doniesień kazuistycznych i klinicznych

Ogólne problemy praktyki lekarskiej

 • Tajemnica lekarska po nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty
 • Co warto przeczytać, co warto mieć w bibliotece
 • Kalendarium konferencji naukowych
 • Quiz
 

Cena: 22.00 PLN

Neurologia Praktyczna, 3/2017

Postępy neurologii praktycznej

 • Zakrzepica żył i zatok mózgowia – opis przypadku

Artykuły tłumaczone

 • Czy jest możliwa identyfikacja osób z wysokim ryzykiem przewlekłej encefalopatii pourazowej? Postępy w rozumieniu patogenezy choroby
 • Ataksje zwyrodnieniowe: wyzwania w badaniach klinicznych
 • Hemostaza w krwotoku wewnątrzczaszkowym 
 • Część IV: Wpływ podawania zolmitryptanu w tabletkach ulegających rozpadowi w jamie ustnej na objawy migreny oraz zdolność do prowadzenia normalnego życia: badanie obserwacyjne po wprowadzeniu leku do obrotu w Niemczech

Omówienia

 • Omówienie interesujących doniesień kazuistycznych i klinicznych

Ogólne problemy praktyki lekarskiej

 •  Regulacje prawne dotyczące czasu pracy lekarza
 •  Co warto przeczytać, co warto mieć w bibliotece
 •  Kalendarium konferencji naukowych

Cena: 22.00 PLN

Neurologia Praktyczna, 2/2017

Postępy neurologii praktycznej

 • Rola fizjoterapii w opiece medycznej nad pacjentami ze stwardnieniem bocznym zanikowym
 • Okskarbazepina – monografia leku

Artykuły tłumaczone

 • Zbyt rzadkie stosowanie leczenia przeciwkrzepliwego u pacjentów z migotaniem przedsionków – badanie FibStroke
 • Długoterminowe bezpieczeństwo i tolerancja octanu glatirameru w dawce 20 mg w leczeniu nawrotowych postaci stwardnienia rozsianego

Omówienia

 • Omówienie interesujących doniesień kazuistycznych i klinicznych

Ogólne problemy praktyki lekarskiej

 •  Podstawy prawne udzielenia świadczenia zdrowotnego bez zgody pacjenta

Cena: 22.00 PLN

Neurologia Praktyczna, 1/2017

Postępy neurologii praktycznej 

 • Źródła informacji dotyczące możliwości terapeutycznych w zaawansowanym stadium stwardnienia bocznego zanikowego dostępne dla pacjentów w Polsce

Artykuły tłumaczone

 • Wczesne pogorszenie stanu neurologicznego u pacjentów w ostrej fazie udaru niedokrwiennego
 • Dwie dekady podawania podskórnie iniekcji octanu glatirameru: obecna rola leczenia w dawce standardowej oraz w nowej wysokiej dawce octanu glatirameru podawanej z niższą częstotliwością w rzutowo-remisyjnej postaci stwardnienia rozsianego
 • Choroba Charcota-Marie-Tootha (CMT): perspektywa historyczna i ewolucja
Wywiad
 • Leczenie wczesnej rzutowo-remisyjnej postaci stwardnienia rozsianego. Rozmowa z prof. Ralfem Goldem

Omówienia

 • Omówienie interesujących doniesień kazuistycznych i klinicznych

Ogólne problemy praktyki lekarskiej

 • Zgoda na wykonanie świadczenia zdrowotnego. Rodzaje zgody, ich zakres i zastosowanie 

Cena: 22.00 PLN

Neurologia Praktyczna, 6/2016

Postępy neurologii praktycznej

 • Rasagilina w leczeniu choroby Parkinsona

Artykuły tłumaczone

 • Systematyczny przegląd dotyczący utraty stanu niezależności w funkcjonowaniu w chorobie Parkinsona
 • Przegląd neurosarkoidozy: najnowsze postępy
 • Ciągłe, długotrwałe leczenie immunomodulacyjne postaci rzutowej stwardnienia rozsianego: wyniki analizy z 15-letniego, prospektywnego otwartego badania w USA nad octanem glatirameru
 • Czynniki prognostyczne przebiegu stanu funkcjonalnego pacjentów chorych na stwardnienie zanikowe boczne: przegląd systematyczny

Wywiad

 • Optymalizacja terapii w stwardnieniu rozsianym

Omówienia

 • Omówienie interesujących doniesień kazuistycznych i klinicznych

Ogólne problemy praktyki lekarskiej

 • Recepta w praktyce

 

Cena: 22.00 PLN

Neurologia Praktyczna, 5/2016

Postępy neurologii praktycznej

 • Zagęszczanie płynów zwiększa bezpieczeństwo połykania u chorych z dysfagią we wczesnym okresie po udarze mózgu 

Artykuły tłumaczone

 • Przegląd wiedzy dotyczącej majaczenia u pacjentów z chorobą Parkinsona 
 • Migrena przedsionkowa – najczęstsza przyczyna napadowych zawrotów głowy
 • Zmiana terapii modyfikującej przebieg choroby na leczenie octanem glatirameru u chorych z rzutowo-remisyjną postacią stwardnienia rozsianego – 2-letnie badanie obserwacyjne COPTIMIZE

Omówienia

 • Omówienie interesujących doniesień kazuistycznych i klinicznych
 • Postępowanie z pacjentem zakaźnym w świetle prawa medycznego

 

Cena: 22.00 PLN

Neurologia Praktyczna, 4/2016

Postępy neurologii praktycznej

 • Bóle krzyża – problem neurologiczno-ortopedyczny. Objawy, przyczyny, leczenie i profilaktyka

 Artykuły tłumaczone

 • Rozpoznawanie i diagnostyka różnicowa zaniku wieloukładowego – kwestie sporne
 • Związek między zmianami w obrazowaniu mózgu, wczesnym i późnym stanem odległym oraz reakcją na dożylne podanie alteplazy po ostrym udarze niedokrwiennym mózgu w trzecim Międzynarodowym Badaniu Udarowym (International Stroke Trial – IST-3): analiza drugorzędowa randomizowanego badania klinicznego z grupą placebo
 • Octan glatirameru i jego zastosowanie w stwardnieniu rozsianym

Omówienia

 • Omówienie interesujących doniesień kazuistycznych i klinicznych
 • Wpływ ocen technologii medycznych na wydawane decyzje administracyjne o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych

 

 

Cena: 22.00 PLN