Neurologia Praktyczna, 3/2016

Postępy neurologii praktycznej

 • Kwalifikacja do leczenia operacyjnego padaczki lekoopornej u osób dorosłych

Artykuły tłumaczone

 • Prediagnostyczne manifestacje choroby Parkinsona w warunkach podstawowej opieki zdrowotnej: badanie kliniczno-kontrolne
 • Indeks przeciwciał anty-JCV a ryzyko postępującej leukoencefalopatii wieloogniskowej u pacjentów leczonych natalizumabem
 • Częstość występowania, efekt końcowy, czynniki ryzyka oraz długoterminowe rokowanie w kryptogennym przemijającym niedokrwieniu mózgu i udarze niedokrwiennym: badanie populacyjne
Omówienie interesujących doniesień kazuistycznych i klinicznych

Ogólne problemy praktyki lekarskiej

 • Reklama w gabinecie lekarskim

Cena: 22.00 PLN

Neurologia Praktyczna, 2/2016

Postępy neurologii praktycznej

 • Przeżycie chorych na stwardnienie rozsiane: analiza czynników ryzyka

Artykuły tłumaczone

 • Ostre rozsiane zapalenie mózgu i rdzenia: współczesne kontrowersje dotyczące rozpoznania i stanu zejściowego
 • Polineuropatia czaszkowa: podtyp oczno-gardłowy zespołu Guillaina-Barrégo
 • Charakterystyka profilów bezwzględnej liczby limfocytów u pacjentów ze stwardnieniem rozsianym leczonych fumaranem dimetylu o opóźnionym uwalnianiu: uwagi dotyczące postępowania klinicznego
 • Omówienie interesujących doniesień kazuistycznych i klinicznych

Ogólne problemy praktyki lekarskiej

 • Prawno-etyczne uwarunkowania roli i powinności lekarza podczas prowadzenia badań naukowych

Cena: 22.00 PLN

Neurologia Praktyczna, 1/2016

 • Deformacje neuromięśniowe stóp, kolan, bioder, miednicy u dzieci. Wtórne zespoły bólowe u dorosłych. Przyczyny, zapobieganie i leczenie
 • Metody leczenia celowanego w przerzutach do mózgu
 • Przebieg kliniczny nieleczonych naczyniaków jamistych mózgu: metaanaliza oparta na indywidualnych danych pacjentów
 • Zaburzenia czynnościowe w neurologii: nowe kierunki w etiologii, rokowaniu i leczeniu
 • Zastosowanie natalizumabu u pacjentów ze stwardnieniem rozsianym: nowelizacja 2015
 • Omówienie interesujących doniesień kazuistycznych i klinicznych
 • E-zwolnienia lekarskie

 

Cena: 22.00 PLN

Neurologia Praktyczna, 6/2015

 • Zajęcie układu nerwowego w zespole Sjögrena
 • Współczesna symptomatologia stwardnienia rozsianego oraz zapalenia rdzenia i nerwów wzrokowych
 • Postępowanie z pacjentami w ostrym okresie udaru mózgu oparte na obrazowaniu: współczesne perspektywy neuroradiologiczne
 • Omówienie interesujących doniesień kazuistycznych i klinicznych
 • Komunikacja lekarza neurologa z pacjentem: strach, lęk i tzw. selektywna stronniczość uwagi
 • Powinności etyczne i obowiązki prawne wykonywania zawodu lekarza. Postępowanie z pacjentem – część II
 • Co warto przeczytać, co warto mieć w bibliotece
 
 

Cena: 16.80 PLN

Neurologia Praktyczna, 5/2015

 • Zastosowanie traktografii rezonansu magnetycznego w diagnostyce neurologicznej
 • Niedrgawkowy stan padaczkowy po udarze niedokrwiennym mózgu: badanie kohortowe oparte na szpitalnej populacji pacjentów z udarem mózgu
 • Postępy w diagnostyce genetycznej schorzeń neurologicznych
 • Dystonie zadaniowe: przegląd historyczny – nowe spojrzenie na klasykę
 • Omówienie interesujących doniesień kazuistycznych i klinicznych
 • Komunikacja lekarza neurologa z pacjentem: empatia, odzwierciedlanie uczuć a stabilizacja relacji
 • Powinności etyczne i obowiązki prawne wykonywania zawodu lekarza. Postępowanie z pacjentem – część I
 • Kalendarium konferencji naukowych

Cena: 16.80 PLN

Neurologia Praktyczna, 4/2015

 • Postępy w leczeniu stwardnienia rozsianego – 2015. Przegląd wybranych terapii pacjentów ze stwardnieniem rozsianym
 • Odstawienie leków przeciwpadaczkowych u pacjentów bez napadów
 • Ocena i postępowanie z pacjentem z podejrzeniem zakrzepicy żylnej mózgu
 • Omówienie interesujących doniesień kazuistycznych i klinicznych
 • Komunikacja lekarza neurologa z pacjentem: kontakt wzrokowy, klaryfikacja i tzw. potencjał relacyjny komunikatów
 • Zgoda pacjenta na udzielenie świadczenia zdrowotnego. Prezentacja teorii i orzecznictwa

Cena: 16.80 PLN

Neurologia Praktyczna, 3/2015

 • Postępy w leczeniu padaczki
 • Neuropatia cukrzycowa – modyfikacje terapii standardowej wpływające na skuteczność leczenia
 • Choroba Alzheimera o wczesnym początku: globalna analiza przekrojowa
 • W sprawie wprowadzenia terminu „nieobecność oznak aktywności choroby” w leczeniu stwardnienia rozsianego: model decyzyjny w stwardnieniu rozsianym
 • Długoterminowa obserwacja wpływu fumaranu dimetylu o opóźnionym uwalnianiu na nieobecność oznak aktywności choroby u pacjentów ze stwardnieniem rozsianym
 • Omówienie interesujących doniesień kazuistycznych i klinicznych
 • Prawo lekarza do odstąpienia od wykonywania czynności zawodowych. Klauzula sumienia

 

Cena: 16.80 PLN

Neurologia Praktyczna, 2/2015

 • Stwardnienie rozsiane: ryzyko zachorowania i prewencja choroby
 • Powstawanie bólu w chorobie Parkinsona
 • Uzgodnione stanowisko EFNS/ENS na temat rozpoznawania i postępowania w przewlekłych ataksjach u dorosłych
 • Miażdżyca naczyń wewnątrzczaszkowych
 • Nudności i wymioty wyzwaniem w terapii migreny
 • Omówienie interesujących doniesień kazuistycznych i klinicznych
 • Komunikacja lekarza neurologa z pacjentem: wykorzystywanie tzw. parafrazy
 • Pojęcie zdarzenia medycznego na przykładzie orzeczeń Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych

 

Cena: 16.80 PLN

Neurologia Praktyczna, 1/2015

 • Metabolizm cholesterolu i działanie statyn w chorobie Alzheimera,
 • Lakozamid – pierwsze doświadczenia u chorych na padaczkę w Polsce,
 • Postępowanie w ostrym okresie udaru mózgu u pacjentów przyjmujących nowe leki przeciwkrzepliwe,
 • Czynniki wpływające na opóźnienie rozpoznania w chorobie Parkinsona,
 • Omówienie interesujących doniesień kazuistycznych i klinicznych,
 • Prawny zakres tajemnicy lekarskiej

 

 

 

Cena: 16.80 PLN

Neurologia Praktyczna, 6/2014

 • Rozpoznawanie i terapia dysfagii neurogennej – część II,
 • Płyn mózgowo-rdzeniowy i nakłucie lędźwiowe: przegląd praktyczny,
 • Stwardnienie rozsiane i zespół niespokojnych nóg: przegląd systematyczny i metaanaliza,
 • Czy zależność między drżeniem samoistnym a chorobą Parkinsona ma charakter jednokierunkowy? Możliwe implikacje biologiczne,
 • Prospektywna ocena kontynuacji stosowania leczenia, przestrzegania przyjmowania leku, jakości życia i zadowolenia z leczenia u pacjentów leczonych interferonem beta-1a podawanym domięśniowo autostrzykawką w warunkach rzeczywistych,
 • Omówienie interesujących doniesień kazuistycznych i klinicznych,
 • Prawne aspekty zaordynowania przez lekarza leku niedopuszczonego do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Cena: 16.80 PLN