Neurologia Praktyczna, 1/2013

 • Wieloogniskowa neuropatia ruchowa
 • Badanie PET w śpiączce i w stanie wegetatywnym
 • Nagły niespodziewany zgon w padaczce: mechanizmy, częstość występowania oraz zapobieganie
 • Omówienie interesujących doniesień kazuistycznych i klinicznych 
 • Komunikacja z pacjentem ze stwardnieniem rozsianym 
 • Odpowiedzialność niezależna od winy 

Cena: 16.80 PLN

Neurologia Praktyczna, 6/2012

 • Neurologiczne i laryngologiczne przyczyny zawrotów głowy 
 • Klasterowy ból głowy: zaniedbywany problem w codziennej praktyce. Nowe dane i poglądy 
 • Sporadyczna angiopatia amyloidowa naczyń mózgowych – obraz kliniczny oraz współczesne możliwości diagnostyki i leczenia 
 • Omówienie interesujących doniesień kazuistycznych i klinicznych  
 • Kaprysy natury, czyli o zespole sawanta 
 • Komunikacja zawodowa z pacjentem z rozpoznaną chorobą nowotworową 
 • Jak założyć własną praktykę lekarską?
 • Co warto przeczytać, co warto mieć w bibliotece? 
 • Kalendarium konferencji naukowych 

Cena: 16.80 PLN

Neurologia Praktyczna, 5/2012

 • Wewnątrznaczyniowe leczenie udaru niedokrwiennego mózgu
 • Postępowanie w stanach padaczkowych – od teorii do praktyki
 • Trudne rozmowy: Rady psychologów i lekarzy praktyków, jak rozmawiać z pacjentem i jego rodziną o problemach i ważnych decyzjach

Cena: 16.80 PLN

Neurologia Praktyczna, 4/2012

 • Chirurgiczne leczenie neuralgii nerwu trójdzielnego
 • Różne preparaty interferonu beta w leczeniu postaci rzutowo-remisyjnej stwardnienia rozsianego: czy są równie skuteczne?
 • Migrena i udar mózgu: złożony związek z implikacjami klinicznymi
   

Cena: 16.80 PLN

Neurologia Praktyczna, 3/2012

 • Encefalomiopatie mitochondrialne – obraz kliniczny, możliwości diagnostyczne i terapeutyczne Mitochondrial encephalomyopathies – clinical, diagnostic and therapeutic approaches
 • Zaburzenia ruchowe: znaczenie obrazowania w diagnostyce
 • Pilne leczenie chorych z przemijającym napadem niedokrwiennym a niskie ryzyko zdarzeń naczyniowych: badanie TIA Aarhus
 • Omówienie interesujących doniesień kazuistycznych i klinicznych
 • Kontrakt i etat, czyli różne oblicza pracy lekarza
 • Diagnoza, która motywuje
 • Fotoreportaż z Konferencji X Dni Neurologii Praktycznej Neuro Update 2012

Cena: 16.80 PLN

Neurologia Praktyczna, 2/2012

 • Zastosowanie głębokiej stymulacji mózgu jako alternatywa w leczeniu padaczki lekoopornej
 • Spektrum diagnostyczne u pacjentów z podejrzeniem przewlekłej neuroboreliozy – doświadczenia rocznych obserwacji chorych z neuroboreliozą z przychodni szpitala uniwersyteckiego
 • Doświadczenie kliniczne z preparatami generycznymi lewetiracetamu u chorych na padaczkę
 • Łagodne urazowe obrażenia mózgu (wytyczne EFNS)
 • Zespół miasteniczny Lamberta -Eatona: od charakterystyki klinicznej do strategii terapeutycznych
 • Omówienie interesujących doniesień kazuistycznych i klinicznych
 • Ustawa o działalności leczniczej a indywidualne praktyki lekarskiej

Cena: 16.80 PLN

Neurologia Praktyczna, 1/2012

 • Aktualne problemy kliniczne otoneurologii: wybrane tematy
 • Obrazowanie rezonansu magnetycznego w chorobie małych naczyń mózgowych i jego zastosowanie jako zastępczej metody diagnostycznej
 • Ból neuropatyczny: rozpoznanie, mechanizmy patofizjologiczne i leczenie
 • Zapobieganie powtórnym udarom mózgu u chorych z przetrwałym otworem owalnym
 • Omówienie interesujących doniesień kazuistycznych i klinicznych
 • Komisje medyczne

Cena: 16.80 PLN

Neurologia Praktyczna, 6/2011

 • Zaburzenia przytomności – nowe koncepcje w klasyfikacji i patogenezie
 • Diagnostyka różnicowa w przypadkach podejrzenia stwardnienia rozsianego: konsensus
 • Idiopatyczne nadciśnienie wewnątrzczaszkowe
 • Doświadczenie kliniczne z preparatami generycznymi lewetiracetamu u chorych na padaczkę
 •  Nowe strategie terapeutyczne w krwotoku śródmózgowym 
 • Omówienia interesujących przypadków kazuistycznych i klinicznych
 • Jak w ramach nadchodzących zmian prawa będzie wyglądało ograniczenie czasu pracy lekarzy?
 • Czy lekarz prowadzący dwa gabinety może posiadać jedną kasę fiskalną?


Cena: 16.80 PLN

Neurologia Praktyczna, 5/2011

 • Najnowsze wytyczne dotyczące leczenia padaczki a sytuacja pacjentów w Polsce
 • Choroba Alzheimera: badania kliniczne i projektowanie nowych leków 
 • Konwersja klinicznie izolowanego zespołu objawów (CIS) do stwardnienia rozsianego obserwowana tylko w badaniu MRI 
 • Dyskusyjne problemy praktyki neurologicznej: Zaburzenia behawioralne jako działanie niepożądane terapii dopaminergicznej w chorobie Parkinsona 
 • Hemodynamiczne aspekty przewlekłej mózgowo-rdzeniowej niewydolności żylnej w stwardnieniu rozsianym
 • Panel dyskusyjny: Wykorzystanie politerapii w leczeniu bólu
 • Przedmiot i tryb zawarcia umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych w świetle ustawy o działalności leczniczej
 
 

Cena: 16.80 PLN

Neurologia Praktyczna, 4/2011

 • Stan obecny i perspektywy zapobiegania epileptogenezie
 • Zaburzenia poznawcze: Rozpoznanie otępienia rozpoczynającego się w młodym wieku
 • Choroby naczyniowe OUN
 • Udar u osób w młodym wieku: istota problemu
 • BÓLE GŁOWY: Aktualne postępowanie i kierunki na przyszłość w profilaktyce i leczeniu doraźnym napadów migreny 
 • Choroby demielinizacyjne OUN „Czarne dziury” w stwardnieniu rozsianym: definicja, ewolucja i korelacje kliniczne
 • Omówienie interesujących doniesień kazuistycznych i klinicznych
 • Fundusze UE a służba zdrowia