Neurologia Praktyczna, 3/2012

 • Encefalomiopatie mitochondrialne – obraz kliniczny, możliwości diagnostyczne i terapeutyczne Mitochondrial encephalomyopathies – clinical, diagnostic and therapeutic approaches
 • Zaburzenia ruchowe: znaczenie obrazowania w diagnostyce
 • Pilne leczenie chorych z przemijającym napadem niedokrwiennym a niskie ryzyko zdarzeń naczyniowych: badanie TIA Aarhus
 • Omówienie interesujących doniesień kazuistycznych i klinicznych
 • Kontrakt i etat, czyli różne oblicza pracy lekarza
 • Diagnoza, która motywuje
 • Fotoreportaż z Konferencji X Dni Neurologii Praktycznej Neuro Update 2012

Cena: 16.80 PLN

Neurologia Praktyczna, 2/2012

 • Zastosowanie głębokiej stymulacji mózgu jako alternatywa w leczeniu padaczki lekoopornej
 • Spektrum diagnostyczne u pacjentów z podejrzeniem przewlekłej neuroboreliozy – doświadczenia rocznych obserwacji chorych z neuroboreliozą z przychodni szpitala uniwersyteckiego
 • Doświadczenie kliniczne z preparatami generycznymi lewetiracetamu u chorych na padaczkę
 • Łagodne urazowe obrażenia mózgu (wytyczne EFNS)
 • Zespół miasteniczny Lamberta -Eatona: od charakterystyki klinicznej do strategii terapeutycznych
 • Omówienie interesujących doniesień kazuistycznych i klinicznych
 • Ustawa o działalności leczniczej a indywidualne praktyki lekarskiej

Cena: 16.80 PLN

Neurologia Praktyczna, 1/2012

 • Aktualne problemy kliniczne otoneurologii: wybrane tematy
 • Obrazowanie rezonansu magnetycznego w chorobie małych naczyń mózgowych i jego zastosowanie jako zastępczej metody diagnostycznej
 • Ból neuropatyczny: rozpoznanie, mechanizmy patofizjologiczne i leczenie
 • Zapobieganie powtórnym udarom mózgu u chorych z przetrwałym otworem owalnym
 • Omówienie interesujących doniesień kazuistycznych i klinicznych
 • Komisje medyczne

Cena: 16.80 PLN

Neurologia Praktyczna, 6/2011

 • Zaburzenia przytomności – nowe koncepcje w klasyfikacji i patogenezie
 • Diagnostyka różnicowa w przypadkach podejrzenia stwardnienia rozsianego: konsensus
 • Idiopatyczne nadciśnienie wewnątrzczaszkowe
 • Doświadczenie kliniczne z preparatami generycznymi lewetiracetamu u chorych na padaczkę
 •  Nowe strategie terapeutyczne w krwotoku śródmózgowym 
 • Omówienia interesujących przypadków kazuistycznych i klinicznych
 • Jak w ramach nadchodzących zmian prawa będzie wyglądało ograniczenie czasu pracy lekarzy?
 • Czy lekarz prowadzący dwa gabinety może posiadać jedną kasę fiskalną?


Cena: 16.80 PLN

Neurologia Praktyczna, 5/2011

 • Najnowsze wytyczne dotyczące leczenia padaczki a sytuacja pacjentów w Polsce
 • Choroba Alzheimera: badania kliniczne i projektowanie nowych leków 
 • Konwersja klinicznie izolowanego zespołu objawów (CIS) do stwardnienia rozsianego obserwowana tylko w badaniu MRI 
 • Dyskusyjne problemy praktyki neurologicznej: Zaburzenia behawioralne jako działanie niepożądane terapii dopaminergicznej w chorobie Parkinsona 
 • Hemodynamiczne aspekty przewlekłej mózgowo-rdzeniowej niewydolności żylnej w stwardnieniu rozsianym
 • Panel dyskusyjny: Wykorzystanie politerapii w leczeniu bólu
 • Przedmiot i tryb zawarcia umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych w świetle ustawy o działalności leczniczej
 
 

Cena: 16.80 PLN

Neurologia Praktyczna, 4/2011

 • Stan obecny i perspektywy zapobiegania epileptogenezie
 • Zaburzenia poznawcze: Rozpoznanie otępienia rozpoczynającego się w młodym wieku
 • Choroby naczyniowe OUN
 • Udar u osób w młodym wieku: istota problemu
 • BÓLE GŁOWY: Aktualne postępowanie i kierunki na przyszłość w profilaktyce i leczeniu doraźnym napadów migreny 
 • Choroby demielinizacyjne OUN „Czarne dziury” w stwardnieniu rozsianym: definicja, ewolucja i korelacje kliniczne
 • Omówienie interesujących doniesień kazuistycznych i klinicznych
 • Fundusze UE a służba zdrowia
 

 

Neurologia Praktyczna, 3/2011

 • Możliwości diagnostyczne układu przedsionkowego
 • Choroby naczyniowe układu nerwowego: Przegląd dziedzicznych i nabytych zaburzeń krzepnięcia w etiologii udaru niedokrwiennego
 • Zaburzenia neuropsychiatryczne: Przemijająca niepamięć całkowita: anatomia czynnościowa i implikacje kliniczne
 • Bóle głowy: Wytyczne EFNS dotyczące leczenia bólu głowy typu napięciowego – raport grupy roboczej EFNS
 • Choroby infekcyjne układu nerwowego: Gruźlicze zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych
 • Dyskusyjne problemy praktyki neurologicznej: Kontrowersje związane z leczeniem tzw. przewlekłej migreny

 

Neurologia Praktyczna, 2/2011

 • Depresja i inne zaburzenia emocjonalne w chorobie Parkinsona
 • Bóle głowy: Cechy kliniczne, patofizjologia i leczenie bólu głowy z nadużywania leków
 • Choroby naczyniowe OUN Aktualne zagadnienia dotyczące leczenia przeciwpłytkowego w profilaktyce udarów mózgu: znaczenie podtypów udaru oraz różnice pomiędzy pacjentami z udarem mózgu i zawałem serca
 • Mikroalbuminuria w chorobie mózgowo -naczyniowej: modyfikowalny czynnik ryzyka?
 • Choroby układu pozapiramidowego: Sporadyczne ataksje o późnym początku: klasyfikacja i kryteria diagnostyczne
 • Dyskusyjne problemy praktyki neurologicznej: Przewlekła mózgowo-rdzeniowa niewydolność żylna a stwardnienie rozsiane. Omówienie artykułów

Cena: 16.80 PLN

Neurologia Praktyczna, 1/2011

 • Depresja w chorobach neurologicznych
 • Mikrokrwawienia mózgowe: metody wykrywania i znaczenie
 • Ostatnie dni umierających pacjentów z udarem mózgu skierowanych do zespołu konsultacyjnego opieki paliatywnej w szpitalu o profilu ostrym
 • Zakażenia OUN Ropnie nadtwardówkowe ośrodkowego układu nerwowego
 • Terapia schorzeń układu nerwowego Skuteczność i bezpieczeństwo stosowania pregabaliny u pacjentów z obwodową neuropatią cukrzycową lub neuralgią popółpaścową: badanie otwarte, nieporównawcze, z elastycznym dawkowaniem 
 • Dyskusyjne problemy praktyki neurologicznej: Czy witamina D może odgrywać rolę prewencyjną i terapeutyczną w chorobie Parkinsona? Omówienie artykułów 

Cena: 16.80 PLN

Neurologia Praktyczna, 6/2010

 • Terapia poznawczo -behawioralna i leki promujące sen w leczeniu bezsenności
 • Choroby naczyniowe mózgu: Obrazowanie tętnic szyjnych w diagnostyce i terapii pacjentów zagrożonych udarem mózgu
 • Obustronna niedrożność tętnic szyjnych z przemijającymi lub umiarkowanie upośledzającymi objawami udaru niedokrwiennego: charakterystyka kliniczna i długoterminowy efekt końcowy
 • Padaczka: Narzędzie pomagające w podjęciu właściwej decyzji o skierowaniu pacjenta na leczenie operacyjne metodą głębokiej stymulacji mózgu w chorobie Parkinsona 
 • Inne problemy kliniczne: Postać neurologiczna choroby Behçeta: epidemiologia, charakterystyka kliniczna i postępowanie 

Cena: 16.80 PLN