Neurologia Praktyczna, 4/2012

  • Chirurgiczne leczenie neuralgii nerwu trójdzielnego
  • Różne preparaty interferonu beta w leczeniu postaci rzutowo-remisyjnej stwardnienia rozsianego: czy są równie skuteczne?
  • Migrena i udar mózgu: złożony związek z implikacjami klinicznymi
     

Wersja eBook:

Cena: 16.80 PLN

Plik jest zabezpieczony znakiem wodnym, który nie przeszkadza w odczycie.

Chirurgiczne leczenie neuralgii nerwu trójdzielnego
Surgical management of trigeminal neuralgia
Michał Rutkowski, Urszula Zielińska, Robert Kaczmarczyk, Tomasz Trojanowski
 
Różne preparaty interferonu beta w leczeniu postaci rzutowo-remisyjnej stwardnienia rozsianego: czy są równie skuteczne? Porównawczy przegląd otwartych badań oceniających skuteczność, bezpieczeństwo i dawkowanie różnych preparatów interferonu beta stosowanych pojedynczo lub w połączeniach
The interferon beta therapies for treatment of relapsing-remitting multiple sclerosis: are they equally efficacious? A comparative review of open-label studies evaluating the efficacy, safety, or dosing of different interferon beta formulations alone or in combination
Komentarz: Prof. dr hab. Halina Bartosik-Psujek
 
Ocena ryzyka leczenia natalizumabem w stwardnieniu rozsianym oraz doradzanie pacjentom
Risk stratification and patient counseling for natalizumab in multiple sclerosis
Komentarz: Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Selmaj
 
Migrena i udar mózgu: złożony związek z implikacjami klinicznymi
Migraine and stroke: a complex association with clinical implications
 
Omówienia interesujących doniesień kazuistycznych i klinicznych 
Piotr Sokołowski
 
Obowiązek poinformowania pacjenta o wszystkich konsekwencjach możliwych metod leczenia
Andrzej Jakubiec
 
Co warto przeczytać, co warto mieć w bibliotece?
 
Regulamin
 
Kalendarium konferencji naukowych
 
Quiz. Część 21

Chirurgiczne leczenie neuralgii nerwu trójdzielnego
Surgical management of trigeminal neuralgia
Michał Rutkowski, Urszula Zielińska, Robert Kaczmarczyk, Tomasz Trojanowski
 
Streszczenie 
Leczeniem pierwszego rzutu w neuralgii nerwu trójdzielnego jest farmakoterapia. U części pacjentów wraz z postępem choroby rozwija się jednak oporność na leki lub występują u nich uciążliwe efekty uboczne. Wymagają oni leczenia inwazyjnego, do którego zaliczamy: mikrodekompresję naczyniową, kompresję przy użyciu balonu, iniekcje glicerolu, termokoagulację, Gamma Knife (nóż gamma), miejscową blokadę opioidami i krioterapię.
Wybór pomiędzy bardziej lub mniej inwazyjnym zabiegiem podejmowany jest na podstawie oceny klinicznej stanu pacjenta oraz jego preferencji. W leczeniu neuralgii nerwu trójdzielnego nie ma tzw. złotych standardów ze względu na zróżnicowaną osobniczo odpowiedź na różne formy terapii. Ustąpienie dolegliwości bólowych może nastąpić po jednym zabiegu, kilku zabiegach lub nie nastąpić w ogóle.
W niniejszej pracy autorzy przedstawią szeroki wachlarz możliwości chirurgicznego leczenia neuralgii nerwu trójdzielnego.
 
Abstract
First line of trigeminal neuralgia (TN) treatment is based on pharmacotherapy. However, some patients in the course of disease tend to develop a medical refractory trigeminal neuralgia or suffer from intolerable side-effects. Those patients require more invasive treatment. Surgical options for TN include: microvascular decompression (MVD), balloon compression, glycerol injection, thermocoagulation, gamma knife radiosurgery, ganglion local opioid analgesia (GLOA) or cryotherapy.
The choice between more and less invasive treatment is made after the assessment of patients condition and his willingness to undergo surgical procedure. There are no golden standards in TN treatment, various patients respond individually to main stream methods. The expected pain relief may occur after a single, couple attempts or may not occur at all.
In this article authors will present a wide range of surgical treatment options of TN.

Słowa kluczowe: neuralgia trójdzielna, zwój Gassera, tic douloureux
Key words: trigeminal neuralgia, ganglion Gasseri, tic douloureux

 
Różne preparaty interferonu beta w leczeniu postaci rzutowo-remisyjnej stwardnienia rozsianego: czy są równie skuteczne? Porównawczy przegląd otwartych badań oceniających skuteczność, bezpieczeństwo i dawkowanie różnych preparatów interferonu beta stosowanych pojedynczo lub w połączeniach.  
Tłumaczenie artykułu: The interferon beta therapies for treatment of relapsing-remitting multiple sclerosis: are they equally efficacious? A comparative review of open-label studies evaluating the efficacy, safety, or dosing of different interferon beta formulations alone or in combination

Streszczenie
Preparaty interferonu beta są szeroko stosowane we wczesnym leczeniu pacjentów z rzutowo-remisyjną postacią stwardnienia rozsianego. Badania III fazy ujawniły porównywalny wpływ na kliniczne parametry aktywności choroby, zróżnicowany korzystny wpływ na obraz radiologiczny i dobrą ogólną tolerancję leku (tolerability [w odróżnieniu od tolerance – rozwijanie się tolerancji na lek – przyp. tłum.]). W kolejnych badaniach klinicznych próbowano bezpośrednio porównać trzy dostępne preparaty interferonu beta, przedstawiając dane dotyczące bezpieczeństwa i skuteczności. W niniejszym artykule dokonujemy przeglądu piśmiennictwa przed-stawiającego badania oceniające leczenie interferonem beta pacjentów z postacią rzutowo-remisyjną stwardnienia rozsianego, omawiamy przyczyny rozbieżnych wyników i oceniamy przydatność schematów leczenia opartych na połączeniach interferonu beta z innymi lekami jako podstawę przyszłych badań w coraz bardziej złożonej strategii terapii stwardnienia rozsianego. 

Słowa kluczowe: interferon beta, skuteczność, stwardnienie rozsiane, bezpieczeństwo
 
Komentarz: Prof. dr hab. Halina Bartosik-Psujek

 
Migrena i udar mózgu: złożony związek z implikacjami klinicznymi
Tłumaczenie artykułu: Migraine and stroke: a complex association with clinical implications

Streszczenie
Migrena i udar mózgu stanowią dwa częste i heterogeniczne schorzenia nerwowo-naczyniowe, które są związane ze sobą w złożony sposób. Dostępne wyniki badań nie wykazują jednoznacznego powiązania pomiędzy udarem mózgu a migreną bez aury, która jest jak dotąd najczęstszym typem migreny, wskazują natomiast na dwa razy wyższe ryzyko wystąpienia niedokrwiennego udaru mózgu u pacjentów, u których występuje migrena z aurą. Migrena z aurą charakteryzuje się niskim progiem szerzącej się depresji korowej, biologicznego substratu aury. Depresja taka wywoływana jest wieloma czynnikami, w tym określonymi schorzeniami, które samodzielnie mogą stanowić zwiększone ryzyko wystąpienia niedokrwiennego udaru mózgu. Fakt, czy zwiększone ryzyko wystąpienia niedokrwiennego udaru mózgu jest związane z migreną z aurą jako pierwotnym schorzeniem bólu głowy, czy też jest związane częściowo z migreną z aurą występującą wtórnie do innych schorzeń, nie został wyjaśniony i wymaga dalszych badań.

 
Obowiązek poinformowania pacjenta o wszystkich konsekwencjach każdej z możliwych metod leczenia
Andrzej Jakubiec

Jakie prawa przysługują pacjentowi? Wśród najważniejszych praw pacjenta wymienia się prawo do poszanowania jego intymności i godności, prawo do poszanowania życia prywatnego, prawo do opieki duszpasterskiej, prawo dostępu do informacji medycznej, prawo do wyrażenia zgody na jakąkolwiek czynność medyczną oraz prawo do informacji na temat stanu zdrowia lub rokowań. Temu ostatniemu zostanie poświęcony niniejszy artykuł. O czym konkretnie należy poinformować pacjenta? Czy wystarczy powiedzieć, na co jest i chory i kiedy może spodziewać się wyzdrowienia? Nie wystarczy. Prawo do informacji jest bowiem bardzo szerokie i obejmuje znacznie większy obszar niż często się lekarzom wydaje.

Słowa kluczowe: prawa pacjenta, prawo do informacji, odpowiedzialność cywilna
Key words: patients’ rights, right of access to information, legal liability