Neurologia Praktyczna, 6/2012

  • Neurologiczne i laryngologiczne przyczyny zawrotów głowy 
  • Klasterowy ból głowy: zaniedbywany problem w codziennej praktyce. Nowe dane i poglądy 
  • Sporadyczna angiopatia amyloidowa naczyń mózgowych – obraz kliniczny oraz współczesne możliwości diagnostyki i leczenia 
  • Omówienie interesujących doniesień kazuistycznych i klinicznych  
  • Kaprysy natury, czyli o zespole sawanta 
  • Komunikacja zawodowa z pacjentem z rozpoznaną chorobą nowotworową 
  • Jak założyć własną praktykę lekarską?
  • Co warto przeczytać, co warto mieć w bibliotece? 
  • Kalendarium konferencji naukowych 

Wersja eBook:

Cena: 16.80 PLN

Plik jest zabezpieczony znakiem wodnym, który nie przeszkadza w odczycie.

Neurologiczne i laryngologiczne przyczyny zawrotów głowy 
Neurological and laryngological causes of vertigo
Alicja Kalinowska-Łyszczarz, Piotr Dąbrowski, Wojciech Kozubski 
 
Klasterowy ból głowy: zaniedbywany problem w codziennej praktyce. Nowe dane i poglądy 
Cluster headache: neglected problem in the neurological practice. New data and opinions
Antoni Prusiński
 
Sporadyczna angiopatia amyloidowa naczyń mózgowych – obraz kliniczny oraz współczesne możliwości diagnostyki i leczenia 
Sporadic amyloid angiopathy – clinical manifestations and current diagnostic and management approaches
Joanna Wojczal
 
Omówienie interesujących doniesień kazuistycznych i klinicznych 
Piotr Sokołowski 
 
Kaprysy natury, czyli o zespole sawanta 
Anna Grzywa 
 
Komunikacja zawodowa z pacjentem z rozpoznaną chorobą nowotworową 
Marta Makara-Studzińska 
 
Jak założyć własną praktykę lekarską? 
Emilia Kowalczyk 
 
Co warto przeczytać, co warto mieć w bibliotece? 
 
Kalendarium konferencji naukowych 
 
Quiz. Część 23

Neurologiczne i laryngologiczne przyczyny zawrotów głowy 
Neurological and laryngological causes of vertigo
Alicja Kalinowska-Łyszczarz, Piotr Dąbrowski, Wojciech Kozubski
 
Streszczenie 
Zawroty głowy to częsta dolegliwość, która skłania pacjentów do poszukiwania pomocy w gabinetach lekarzy rodzinnych, neurologów i laryngologów. Przyczyny tych dolegliwości są zazwyczaj łagodne, mogą jednak wskazywać na obecność poważnej patologii, wymagającej natychmiastowego leczenia lub wdrożenia profi laktyki potencjalnych powikłań. Najczęściej jako przyczynę zawrotów głowy rozpoznaje się patologię błędnika, niemniej ważne jest, aby nie przeoczyć potencjalnego schorzenia neurologicznego, które może wymagać pilnej interwencji. W niniejszym artykule przedstawiamy najistotniejsze aspekty kliniczne neurologicznych i laryngologicznych przyczyn zawrotów głowy. 
 
Abstract 
Vertigo is a common complaint in patients who seek help by family doctors, neurologists and laryngologists. Although most of the vertigo causes are benign in their nature, vertigo may also point to serious pathology, where immediate treatment or prophylaxis of potential complications may be necessary. In practice the most common cause of vertigo is labyrinth pathology. However, neurological causes should not be overlooked as they might need instant intervention. In this article we present the most important clinical aspects of neurological and laryngological causes of vertigo.
 
Słowa kluczowe: zawroty głowy układowe i nieukładowe, neurologia, laryngologia
Key words: vertigo, dizziness, neurology, laryngology


Klasterowy ból głowy: zaniedbywany problem w codziennej praktyce. Nowe dane i poglądy 
Cluster headache: neglected problem in the neurological practice. New data and opinions
Antoni Prusiński
 
Streszczenie 
Klasterowy ból głowy jest chorobą dość rzadką (< 0,01% populacji), ale niezwykle charakterystyczną. Objawia się krótkimi (20-180 min) napadami intensywnego, ściśle jednostronnego bólu w okolicy oczodołu z towarzyszącymi objawami autonomicznymi (łzawienie, zaczerwienienie oka, niedrożność nosa). Mimo tych znamiennych objawów jest rzadko właściwie rozpoznawany i leczony. W artykule omówiono najnowsze dane dotyczące diagnostyki i terapii klasterowego bólu głowy. 
 
Summary 
Cluster headache (CH) is a relatively rare primary headache (< 0,01% of population), characterized by recurrent short – lasting attacks of excruciating unilateral periorbital pain with ipsilateral autonomic features (lacrimation, conjunctival injection, nasal congestion etc.). Even though CH should be easy to diagnose (very signifi cant clinical symptomatology) only some patients received proper diagnosis and therapy. This article reviews the current knowledge about the management of cluster headache.
 
Słowa kluczowe: ból głowy, klasterowy ból głowy – leczenie
Key words: cluster headache, cluster headache diagnosis, cluster headache therapy 


 
Sporadyczna angiopatia amyloidowa naczyń mózgowych – obraz kliniczny oraz współczesne możliwości diagnostyki i leczenia 
Sporadic amyloid angiopathy – clinical manifestations and current diagnostic and management approaches
Joanna Wojczal
 
Streszczenie 
Sporadyczna angiopatia amyloidowa naczyń mózgowych (cerebral amyloid angiopathy – CAA) jest specyfi czną postacią choroby małych naczyń mózgowych, której charakterystyczną cechą jest postępujące odkładanie się białka amyloidu β w ścianie małych tętnic mózgowych, tętniczek i kapilar znajdujących się w korze mózgowej i przyległej oponie miękkiej. Dawniej uważana była za niezwykłą rzadkość i rozpoznawana tylko anatomopatologicznie. Obecnie uważana jest za ważną przyczynę spontanicznego krwotoku śródmózgowego, pogorszenia funkcji poznawczych i innych objawów u osób starszych, a dzięki nowym metodom obrazowania można w dużej mierze rozpoznawać ją przyżyciowo. W ostatnich dekadach ukazały się wyniki licznych prac dotyczących patofi zjologii, genetyki, klinicznych odmian, a także nowych metod neuroobrazowania pozwalających na rozpoznanie charakterystycznych zmian w mózgu. Wyniki tych badań publikowane są w pracach przeglądowych, których kilka ukazało się w 2012 r., a ich omówienie przedstawiono poniżej. 
 
Summary 
Sporadic cerebral amyloid angiopathy (CAA) is a specifi c type of small vessel disease, characterized by progressive accumulation of amyloid-β in the wall of small to medium sized arteries, arterioles and capillaries of the cerebral cortex and overlying leptomeninges. Previously it was considered to be extremely rare and was diagnosed only on autopsy. CAA is now recognized as an important cause of spontaneous intracerebral haemorrhage, cognitive impairment and other neurological symptoms in eldery. CAA can be now diagnosed in vivo to the great extent by the new neuroimaging technics. In the last decades many papers have been published on pathophysiology, genetics, clinical variants and new neuroimaging technics, allowing diagnosis of the specifi c lesions in the brain. The results of the investigations have been summarized in review papers, some of which were published in 2012, and these are discussed below.
 
Słowa kluczowe: angiopatia amyloidowa naczyń mózgowych, krwotok śródmózgowy, amyloid beta, guz amyloidowy mózgu
Key words: cerebral amyloid angiopathy, intracerebral haemorrhage, amyloid beta, amyloidoma