Neurologia Praktyczna, 3/2013

  • Kwalifikacja do leczenia operacyjnego padaczki lekoopornej u osób dorosłych
  • Diagnostyka różnicowa demielinizacji ośrodkowego układu nerwowego: poza granicami stwardnienia rozsianego
  • Natalizumab może zmniejszać częstość występowania zmian poznawczych i zaników tkanki mózgowej w rzutowo-remisyjnej postaci stwardnienia rozsianego: pilotażowe badanie prospektywne bez randomizacji
  • Nowości w dystonii
  • Omówienie interesujących doniesień kazuistycznych i klinicznych
  • Stwardnienie rozsiane – potrzeby chorych i ich bliskich

Wersja eBook:

Cena: 16.80 PLN

Plik jest zabezpieczony znakiem wodnym, który nie przeszkadza w odczycie. Plik można otworzyć za pomocą darmowej aplikacji Adobe Digital Editions.

Kwalifikacja do leczenia operacyjnego padaczki lekoopornej u osób dorosłych
Qualification for the surgical treatment of epilepsy in adults
Rafał Rola
 
Diagnostyka różnicowa demielinizacji ośrodkowego układu nerwowego: poza granicami stwardnienia rozsianego
A differential diagnosis of central nervous system demyelination: beyond multiple sclerosis
Christopher Eckstein, Shiv Saidha, Michael Levy
Journal of Neurology 2012; 259: 801-816
Komentarz: Prof. dr hab. n. med. Halina Bartosik-Psujek
 
Natalizumab może zmniejszać częstość występowania zmian poznawczych i zaników tkanki mózgowej w rzutowo-remisyjnej postaci stwardnienia rozsianego: pilotażowe badanie prospektywne bez randomizacji
Natalizumab may reduce cognitive changes and brain atrophy rate in relapsing-remitting multiple sclerosis: a prospective, non-randomized pilot study
E. Portaccio, M.L. Stromillo, B. Goretti, B. Hakiki, A. Giorgio, F. Rossi, A. De Leucio, N. De Stefano, M.P. Amato
European Journal of Neurology 2013, 20: 986–990
Komentarz: Prof. dr hab. n. med. Zdzisław Maciejek
 
Nowości w dystonii
Update on dystonia
Alberto Albanese, Stefania Lalli
Current Opinion in Neurology 2012, 25:483–490
 
Omówienie interesujących doniesień kazuistycznych i klinicznych
Dr Piotr Sokołowski
 
Stwardnienie rozsiane – potrzeby chorych i ich bliskich
Multiple sclerosis – the needs of patients and their significant others
Andrzej Potemkowski, Marta Wąsik, Ewa Stencelewicz
 
Tajemnica lekarska
Katarzyna Wypychowska
 
Co warto przeczytać, co warto mieć w bibliotece
 
Kalendarium konferencji naukowych
 
Quiz

Kwalifikacja do leczenia operacyjnego padaczki lekoopornej u osób dorosłych 
Qualification for the surgical treatment of epilepsy in adults
Rafał Rola
 
Streszczenie
Leczenie operacyjne padaczki lekoopornej u pacjentów kwalifikujących się do tego typu postępowania jest związane z wysoką skutecznością, zmniejszeniem częstości napadów i poprawą jakości życia. Do leczenia operacyjnego powinni być kwalifikowani pacjenci z definitywnie rozpoznaną lekooporną padaczką z określonym ogniskiem padaczkorodnym. Proces kwalifikacji powinien zawierać procedurę długotrwałego monitorowania EEG, badanie neuroradiologiczne, ocenę neuropsychologiczną oraz końcową ocenę zespołu kwalifikującego do zabiegu neurochirurgicznego. Rozwój metod neuroobrazowania zwiększył potencjalną liczbę pacjentów, u których można wykonać zabieg operacyjnego leczenia padaczki, a nowe techniki operacyjne zmniejszyły ilość powikłań pooperacyjnych.
 
Abstract
Surgical treatment of epilepsy in properly qualified patients is associated with high efficacy in quantified as seizure freedom and reduction of seizures as well as with the improvement of the quality of life. The surgical treatment should be proposed to the patients with definitively diagnosed drug-resistant epilepsy with a specifi ed organic epileptogenic focus. The qualification process should include a long-term monitoring EEG, neuroradiological and neuropsychological evaluation, and a final consensus of the therapuetic team to qualify for neurosurgery. The development of neuroimaging has increased the potential number of patients in whom surgery can be performed. New surgical techniques have reduced the number of postoperative complications.
 
Słowa kluczowe: padaczka lekooporna, leczenie operacyjne padaczki, długotrwałe monitorowanie EEG
Key words: drug-resistant epilepsy, epilepsy surgery, long term video-EEG monitoring